Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 Từ vựng Vocabulary - People's Background

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Từ Vựng Reading Unit 3 Lớp 10

  Training (n) ['treiniη] đào tạo
  Marry ['mæri] (v) to sb: kết hôn với ai đó
  General education ['dʒenərəl ,edju:'kei∫n]: giáo dục phổ thông
  Strong-willed (adj) ['strɔη'wild]: ý chí mạnh mẽ
  Ambitious (adj) [æm'bi∫əs]: khát vọng lớn
  Local (adj) ['loukəl]: địa phương
  Hard-working (adj) ['hɑ:d'wə:kiη]: chăm chỉ
  As + noun: với tư cách, là
  Intelligent (adj) [in'telidʒənt] thông minh
  Brilliant (adj) ['briljənt] sáng láng
  Humane (adj) [hju:'mein]: nhân đạo
  Mature (adj) [mə'tjuə]: chín chắn, trưởng thành
  Harbour (v) ['hɑ:bə] nuôi dưỡng (trong tâm trí)
  Background (n) ['bækgraund]: bối cảnh
  Career (n) [kə'riə]: sự nghiệp
  Abroad (adv) [ə'brɔ:d]: nước ngoài
  Private tutor(n) ['praivit 'tju:tə]: gia sư
  Interrupt (v) [,intə'rʌpt]: gián đọan
  Primary school: trường tiểu học (từ lớp 1-5)
  Secondary school (n) Trường trung học (từ lớp 6-12)
  Realise (v) ['riəlaiz]: thực hiện
  Schoolwork (n): công việc ở trường
  A degree [di'gri:] in Physics: bằng cử nhân ngành vật lý
  Favorite (adj) ['feivərit]: ưa thích
  With flying['flaiiη] colours: xuất sắc,hạng ưu
  Foreign ['fɔrin] language: môn ngọai ngữ
  Go (v) on to: tiếp tục
  Architecture (n) ['ɑ:kitekt∫ə]: kiến trúc
  From then on: từ đó trở đi
  Businessman (n): nam thương nhân
  Businesswoman (n) ['bizniswumən]: nữ thương nhân
  A PhD [,pi: eit∫ 'di:]: bằng tiến sĩ
  Tragic (adj) ['trædʒik]: bi thảm
  Engineer(n): [,endʒi'niə]: kĩ sư
  Take (v) [teik] up: tiếp nhận
  Office worker (n) ['ɔfis 'wə:k]: nhân viên văn phòng
  Take-took-taken (v): cầm, giữ
  Worker (n) ['wə:kə]: công nhân
  Obtain (v): [əb'tein] giành được, nhận
  to be retired (v) [ri'taiəd]: nghỉ hưu
  Professor(n) [prə'fesə]: giáo sư
  Soon (adv) [su:n]: không lâu, sớm
  To be awarded [ə,wɔ:'did]: được trao giải
  Determine (v): [di'tə:min]: xác định
  Joy (n) [dʒɔi]: niềm vui
  Ease (v) [i:z]: giảm nhẹ, vơi bớt
  Founding (n) ['faundliη]: sự thành lập
  Humanitarian (adj) [hju:,mæni'teəriən]: nhân đạo
  2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 3 Lớp 10

  Hobby (n) ['hɔbi]: sở thích riêng
  Appearance (n) [ə'piərəns]: vẻ bên ngoài
  Greeting (n) ['gri:tiη]: lời chào hỏi ai
  Family (n) ['fæmili]: gia đình
  Education (n) [,edju:'kei∫n]: sự giáo dục
  Dislike (v) [dis'laik]: không thích
  Home (n) [houm]: nhà, chỗ ở
  Parents (n) ['peərənt]: cha mẹ
  Brother ['brʌđə]/sister ['sistə](n): anh, chị em
  Experience (n) [iks'piəriəns]: điều đã trải qua
  3. Từ Vựng phần Listening Unit 3 Lớp 10

  Come true [tru:]: thành sự thật
  Come [kʌm]-came-come (v): đi, đến
  Olympic champion (n): nhà vô địch Olympic
  Sports teacher (n): giáo viên thể dục
  Teacher’s diploma [di'ploumə]: (chứng chỉ giáo viên)
  Love story (n): chuyện tình cảm
  Keep [ki:p] in the mind: giữ trong đầu/ suy nghĩ
  Romantic (adj): lãng mạn
  Keep-kept-kept (v): giữ, giữ lại
  Congratulations [kən,grætju'lei∫n] (n): chúc mùng!
  Very well, with a very high mark [mɑ:k]: (rất tốt,với điểm/ thứ hạng rất cao)
  Reader (n) ['ri:də]: bạn đọc
  First of all: trước hết
  Make less severe [les si'viə]: (làm cho bớt nghiêm trọng)
  Join (v) [dʒɔin]: tham gia
  Alone (adj): một mình
  4. Từ Vựng Phần Writing Unit 3 Lớp 10

  C.V (curriculum vitae) (n): bản sơ yếu lí lịch
  Past (adj) [pɑ:st]: thuộc về quá khứ
  Attend (v) [ə'tend]: tham dự, có mặt
  Previous (adj) ['pri:viəs]: trước đây
  Tourist guide (n): hướng dẫn viên du lịch
  Telephonist (n) [ti'lefənist]: người trực điện thoại
  Cue (n) [kju:]: gợi ý
  Travel agency (n) ['trævl'eidʒənsi]: văn phòng du lịch
  Quit (v) [kwit]: bỏ việc
  Unemployed (adj) [,ʌnim'plɔid]: thất nghiệp
  5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 3 Lớp 10

  To get angry ['æηgri] with somebody: giận giữ
  Turn off (v): khóa, tắt
  Gas stove (n)['gæs: stouv]: lò ga
  To return home (exp.): trở về nhà
  Mess (n) [mes]: tình trạng bừa bộn
  Terrible (adj) ['terəbl]: khủng khiếp
  Seldom (adv) ['seldəm]: hiếm khi
  Climb [klaim] into (v): leo vào
  Thief (n) [θi:f]: kẻ trộm
  Parrot (n) ['pærət]: con vẹt
  Turn on (v): bật, mở
  Torch (n) ['tɔ:t∫]: đèn Pin
  Go back to sleep [sli:p](exp.): ngủ lại
  Sleep-slept-slept (v): ngủ
  Bài tập minh họa

  Choose the correct words to complete the sentences
  1/ Sam didn't get much formal _______.
  A. school B. schooling C. schooldays D. schoolgirl
  2/ Wow! What a _______ your sister is! I couldn't get off the phone!
  A. talk B. talking C. talker D. talkative
  3/ He'll be remembered both as a brilliant footballer and as a true _______.
  A. sport B. sporting C. sportsman D. sports car
  4/ This season's _______ include five new plays and several concerts of Chinese and Indian music.
  A. entertainments B. entertainer
  C. to entertain D. entertaining
  5/ She was a _______ child, happiest when reading.
  A. study B. studied C. studious D. studiously
  6/ She seems to have spent all her life studying in _______ establishments.
  A. education B. educate C. educated D. educational
  7/ Space travel is one of the marvels/wonders of modern _______.
  A. science B. scientific C. scientifically D. scientist
  8/ My computer makes a _______ low buzzing noise.
  A. continue B. continued C. continuing D. continuous
  9/ All her life she had a _______ trust in other people.
  A. child B. childlike C. childish D. childless
  10/ After he had spoken, a _______ silence fell on the room.
  A. die B. death C. deathly D. deathless
  Key
  1/ B. schooling ; 2/ C. talker ; 3/ C. sportsman
  4/ A. entertainments ; 5/ C. studious ; 6/ D. educational
  7/ A. science ; 8/ D. continuous ; 9/ B. childlike
  10/ C. deathly