Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 Vocabulary - A party

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  Từ Vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 11

  accidentally (adv) [,æksi'dentlli]: tình cờ
  blow out (v) [blou]: thổi tắt
  budget (n) ['bʌdʒit]: ngân sách
  candle (n) ['kændl]: đèn cầy, nến
  celebrate (v) ['seləbreit]: tổ chức, làm lễ kỷ niệm
  clap (v) [klæp]: vỗ tay
  count on (v) [kaunt]: trông chờ vào
  decorate (v) ['dekəreit]: trang trí
  decoration (n) [,dekə'rei∫n]: sự/đồ trang trí
  diamond anniversary (n) (= diamond wedding= diamond jubilee): lễ kỷ niệm đám cưới kim cương (60 năm)
  financial (adj) [fai'næn∫l; fi'næn∫l]: (thuộc) tài chính
  flight (n) [flait]: chuyến bay
  forgive (v) [fə'gi]: tha thứ
  get into trouble (exp): gặp rắc rối
  golden anniversary (n) (= golden wedding= golden jubilee): lễ kỷ niệm đám cưới vàng (50 năm)
  guest (n) [gest]: khách
  helicopter (n) ['helikɔptə]: trực thăng
  hold (v) [hould]: tổ chức
  icing (n) ['aisiη]: lớp kem phủ trên mặt bánh
  jelly (n) ['dʒeli]: thạch (thực phẩm có hương vị trái cây được đông lại)
  judge (n) ['dʒʌdʒ]: thẩm phán
  lemonade (n) [,lemə'neid]: nước chanh
  mention (v) ['men∫n]: đề cập
  mess (n) [mes]: sự bừa bộn
  milestone (n) ['mailstoun]: sự kiện quan trọng
  organise (v) ['ɔ:gənaiz]: tổ chức
  refreshments (n) [ri'fre∫mənt]: món ăn nhẹ
  serve (v) [sə:v]: phục vụ
  silver anniversary (n) (= silver wedding= silver jubilee): lễ kỷ niệm đám cưới bạc (25 năm)
  slice (n) [slais]: miếng
  slip out (v) [slip aut]: lỡ miệng
  tidy up (v) ['taidi]: dọn dẹp
  upset (v) [ʌp'set]: làm bối rối, lo lắng
  Bài tập minh họa

  Complete these sentences with the correct form or tense of the verb in the box.
  celebrate sing joke divorce receive
  decorate serve gather invite clap
  1. Paula's parent _______ when she was only a child.
  2. Everyone _______ us when we went up to get our prize.
  3. Let's have a party _______ your birthday.
  4. _______ you _______ your Christmas tree yet?
  5. I'd have liked to have gone to their party but I_______.
  6. She _______ a camera as a twenty-fifth birthday present.
  7. Traditionally, Auld Lang Syne _______ at midnight on New Year Eve.
  8. I thought he _______ when he said he'd resigned.
  9. By the time we got to the party, the pasta ________.
  10. They _______ for a major conference at the moment.
  Key
  1. divorced
  2. clapped
  3. celebrate
  4. decorated
  5. invited
  6. received
  7. is sung
  8. was joking
  9. had been served
  10. are gathering