Unit 3 Tiếng Anh lớp 12 Từ vựng Vocabulary Ways of Socialising

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Từ Vựng Phần Reading Unit 3 Lớp 12

  social ['sou∫l] (adj): thuộc xã hội
  • society [sə'saiəti] (n): xã hội
  • to socialise ['soʊ∫əlaɪz] (v): xã hội hóa
  to attract sb’s attention [ə'trækt] [ə'ten∫n] (v): gây (thu hút) sự chú ý của ai
  verbal ['vəbl] (adj): bằng lời, hữu ngôn
  non - verbal (adj): phi ngôn
  formal ['fɔrml] (adj): trịnh trọng
  informal [in'fɔml] (adj) = friendly: thân mật
  • informality [ɪnfɔr'mælɪtɪ] (n): sự thân mật
  nod [nɑd] (v): gật đầu
  approach [ə'prout∫] (v): lại gần, đến gần
  communication [kə,mjuni'kei∫n] (n): sự giao tiếp
  • to communicate [kə'mjunikeit] (v): giao tiếp
  common ['kɑmən] (adj): thông thường, phổ biến
  to wave [weɪv] (v): vẫy tay
  to raise one’s hands: giơ tay
  signal ['signəl] (n): dấu hiệu
  to get off (v): xuống (xe) # to get on
  to be excited [ɪk'saɪtɪd] (v): phấn khích
  to jump up and down [dʒʌmp] (v): nhảy lên
  instance ['instəns] (n): trường hợp
  for instance: ví dụ, chẳng hạn
  obvious ['ɒbviəs] (adj): rõ ràng, hiển nhiên
  • obviously (adv)
  appropriate [ə'proupriət] (adj): thích hợp
  choice [t∫ɔis] (n): sự lựa chọn
  • to choose [ʧuz](v): lựa chọn
  to pass (v) [pæs]: đi ngang qua
  to catch one’s eye [kæʧ] (v): gặp ánh mắt của ai
  slightly [‘slaitli] (adj): nhẹ nhàng
  to whistle [wisl] (v): húyt sáo
  to be rude to sb [kæʧ] (adj): khiếm nhã, bất lịch sự với ai
  2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 3 Lớp 12

  terrfic [tə'rifik] (adj): tuyệt vời
  decent [‘disnt] (adj): đứng đắn, chỉnh tề
  handle ['hændl] (v): đối xử, đối đãi
  kid [kid] = joke [dʒoʊk]: nói đùa
  tune [tun] (n): giai điệu
  respond [ri'spɔnd] (v): đáp lại
  compliment ['kɔmplimənt] (n): lời khen ngợi
  blouse [blauz] (n): áo choàng
  style [staɪl] (n): loại, mẫu, kiểu dang
  hairstyle ['heəstail] (n): kiểu tóc
  to suit [sjut] (v): hợp với
  • suitale (adj)
  badminton ['bædmɪntən] (n): môn cầu lông
  public speaking ['pʌblɪk] (n): nghệ thuật diễn thuyết, tài ăn nói
  3. Từ Vựng Phần Listening Unit 3 Lớp 12

  marvelous ['mɑvələs] = wonderful, fantastic (adj): tuyệt vời
  argument ['ɑrgjʊmənt] (n): sự tranh luận
  • to argue with sb about sth ['ɑrgju] (n): tranh luận
  to install [in'stɔl] (v): lắp đặt
  regulation [,regju'lei∫n] (n): qui tắc, nội quy
  shank [∫æηk] (n): thân cột, chuôi dao, tay chèo
  • the shank of the evening: lúc sẩm tối
  apoplectic [,æpə'plektik] (adj): hối lỗi, ân hận
  startling ['stɑrtlɪŋ] (adj): rất ngạc nhiên, làm sửng sốt
  to startle ['stɑrtl] (v): gây ngạc nhiên, sửng sốt
  social worker ['soʊ∫l 'wɜrkə] (n): người làm công tác xã hội
  instrument ['instrumənt] (n): nhạc cụ
  to talk sth over (v): thảo luận cái gì
  reasonable ['riznəbl] (adj): hợp lý
  a length of time (n): một lượng thời gian
  the exact duration [ɪg'zækt] [dʊ'reɪ∫n] (n): khỏang thời gian chính xác
  to work out (v): tính toán cái gì vạch ra
  absolute ['æbsəlut] (adj): hoàn toàn
  • absolutely ['æbsəlutlɪ] (adv)
  maximum ['mæksiməm] (n): tối đa
  minimum ['miniməm] (n): tối thiểu
  to limit ['lɪmɪt] (v): giới hạn, hạn chế
  to be agreed upon: đạt tới một sự đồng ý
  to object to ['ɑbdʒɪkt] (v): phản đối
  serious ['siəriəs] (adj): nghiêm trọng
  • seriously ['sɪrɪəslɪ] (adv)
  particular [pə'tikjulə] (adj): đặc biệt, riêng biệt
  shock [∫ɑk] (v,n): sốc, cú sốc
  to wake up (v): thức dậy
  a sound sleep (n): một giấc ngủ ngon
  fright [frait] (n): sự hoảng sợ
  frighten ['fraɪtn] (v): làm hoảng sợ
  instant thought ['ɪnstənt θɔt]: ý nghĩ tức thì
  a heart attack ['hɑtə'tæk] (n): một cơn đau tim
  out of kindness ['kaɪndnɪs] (n): vì lòng tốt
  separate ['seprət] (adj): riêng biệt
  4. Từ Vựng Phần Writing Unit 3 Lớp 12

  apologize to sb for sth [ə'pɑlədʒaɪz] (v): xin lỗi ai về điều gì
  • to make /offer an apology for sth [ə'pɑlədʒɪ]
  abrupt [ə'brʌpt] (adj): đột ngột
  • abruptly [ə'brʌptlɪ] (adv)
  thoughtful ['θɔtfl] (adj): ân cần, chu đáo
  discourtesy [dis'kətisi] (n): sự khiếm nhã
  interruption [ɪntə'rʌp∫n] (n): sự gián đọan vật gây gián đọan
  addition [ə'di∫n] (n): sự thêm vào
  omission ['omi∫n] (n): sự bỏ đi
  • to omit [o’mit] (v): bỏ sót, bỏ đi
  to require [ri'kwaiə] (v): yêu cầu, đòi hỏi
  to depend on [dɪ'pend] (v): lệ thuộc vào
  at hand: sắp đến, sắp tới
  to observe [ə'bzəv] (v): quan sát
  departure [di'pɑt∫ə] (n): sự ra đi, sự khởi hành
  to lead into [lid]: đưa vào, dẫn vào
  farewell [,feə'wel] (n): lời chào tạm biệt
  to relate to [rɪ'leɪt]: liên quan đến
  order ['ɔdə] (n): thứ tự, trình tự
  • to order (v): sắp xếp
  • re - ordered (adj): được sắp xếp lại
  to indicate ['indikeit] (v): chỉ, cho biết
  to make a mistake [mɪ'steɪk] (v): phạm lỗi
  to be sorry for sth: rất hổ thẹn và hối hận
  to admit [əd'mit] (v): thừa nhận
  wrongdoing [rɒη'duiη] (n): hành vi sai trái
  to hurt someone’s feeling [hɜrt] ['filɪŋ]: chạm lòng tự ái của ai
  to ask permission [pə'mi∫n] (n): xin phép
  to take a seat (v): ngồi lên gối
  action ['æk∫n] (n): hành động
  naturally ['næt∫rəli] (adv): đương nhiên, tất nhiên
  to cause [kɔz] (v): gây ra
  to be late for class/ school: đến lớp trễ, đi học trễ
  5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 3 Lớp 12

  marketing manager ['filɪŋ 'mænɪdʒər] (n): giám đốc tiếp thị
  successful [sək'sesfl] (adj): thành công
  • to succeed [sək'sid] (v)
  • successfully [sək'sesfʊlɪ] (adv)
  • success [sək'ses] (n): sự thành công
  to run an office: quản lý một văn phòng
  to be angry with sb: giận ai
  not…any more = no longer: không còn nữa
  to be upset [ʌp'set]: lo lắng, bối rối
  to promise ['prɔmis] (v): hứa
  to turn up [sək'ses] = to arrive (v): đến
  to break down [breɪk daʊn] (v): bị nạn, bị hỏng (xe)
  to get through (to sb) (v): liên lạc (với ai) qua điện thọai
  otherwise ['ʌđəwaiz] (conj): nếu không
  to forgive [fə'giv] (v): tha thứ
  sarcastic [sɑ'kæstik] (adj): chế nhạo, mỉa mai, châm biếm
  to owe [ou] (v): mắc nợ, nợ
  Bài tập minh họa

  Complete the sentences with the correct form of words in the box
  formal polite verbal assist attract apologise install
  1. They are very..........about the trouble they'd caused.
  2. It was very.................more of a chat than an interview.
  3. Whistling to get the person's attention is usually considered ............
  4. We can use either verbal or .............. forms of communication to attract someone's attention.
  5. The ............ of a new computer system will take about a week.
  6. The main ............. at Giverny is Monet's garden.
  7. We can raise our hand slightly to show that we need ................
  Key

  1. apologetic
  2. informal
  3. impolite
  4. non-verbal
  5. installation
  6. attractiveness
  7. assistance