Unit 4: Communication - 1. Communication forms - Page 84

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-beach.png You are learning: (ju ɑr ˈlɜrnɪŋ) / Bạn đang học:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-maple-leaf.png Many new forms of communication have become popular in the twenty-first century. ICT means that we can keep in touch with others more easily, for work and leisure. (ˈmɛni nu fɔrmz ʌv kəmˌjunəˈkeɪʃən hæv bɪˈkʌm ˈpɑpjələr ɪn ˈtiˈeɪʧ ˈtwɛnti-fɜrst ˈsɛnʧəri. aɪ-si-ti minz ðæt wi kæn kip ɪn tʌʧ wɪð ˈʌðərz mɔr ˈizəli, fɔr wɜrk ænd ˈlɛʒər) / Nhiều hình thức giao tiếp mới đã trở nên phổ biến trong thế kỷ XXI. ICT có nghĩa là chúng ta có thể giữ liên lạc với những người khác dễ dàng hơn, cả trong công việc và giải trí.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-maple-leaf.png We need to: (wi nid tu) / Chúng ta cần phải:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png be aware of the new language and vocabulary associated with these new forms (bi əˈwɛr ʌv ðə nu ˈlæŋgwəʤ ænd voʊˈkæbjəˌlɛri əˈsoʊsiˌeɪtəd wɪð ðiz nu fɔrmz) / nhận thức về ngôn ngữ mới (cách giao tiếp mới này) và Bộ từ vựng liên quan đến các hình thức mới này
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png understand how to communicate in these different media (ʌndərˈstænd haʊ tu kəmˈjunəˌkeɪt ɪn ðiz ˈdɪfərənt ˈmidiə) / hiểu cách giao tiếp qua các phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau này
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png recognise both the advantages and risks of these new forms (ˈrekəɡnaɪz boʊθ ði ædˈvæntɪʤɪz ænd rɪsks ʌv ðiz nu fɔrmz) / nhận ra cả lợi thế và rủi ro của những hình thức mới này
  luyen-thi-thu-khoa-vn-maple-leaf.png 1. How many of the communication forms below are you familiar with? (haʊ ˈmɛni ʌv ðə kəmˌjunəˈkeɪʃən fɔrmz bɪˈloʊ ɑr ju fəˈmɪljər wɪð) / Bạn quen thuộc với bao nhiêu hình thức giao tiếp dưới đây?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-maple-leaf.png 2. Which of the communication forms below do you think are new and were not available to previous generations - for example your parents and grandparents - when they were teenagers? (wɪʧ ʌv ðə kəmˌjunəˈkeɪʃən fɔrmz bɪˈloʊ du ju θɪŋk ɑr nu ænd wɜr nɑt əˈveɪləbəl tu ˈpriviəs ˌʤɛnəˈreɪʃənz - fɔr ɪgˈzæmpəl jʊər ˈpɛrənts ænd ˈgrændˌpɛrənts - wɛn ðeɪ wɜr ˈtiˌneɪʤərz?) / Bạn nghĩ những hình thức giao tiếp nào dưới đây là mới và không có ở các thế hệ trước - ví dụ như cha mẹ và ông bà của bạn - khi họ còn là thanh thiếu niên?
  • wiki (ˈwɪki) / wiki
  • instant messaging/SMS (ˈɪnstənt ˈmɛsɪʤɪŋ/SMS) / nhắn tin ngay lập tức / SMS
  • radio (ˈreɪdiˌoʊ) / radio
  • email (iˈmeɪl) / Thư điện tử
  • blogs (blɔgz) / Nhật ký online
  • websites (ˈwebsaɪt) / Trang web
  • TV advertisements (ˌtiː ˈviː ˌædvərˈtaɪzmənt) / Quảng cáo truyền hình
  • newspapers (ˈnuːzpeɪpər) / Báo chí
  • social networking sites (ˌsəʊʃl ˈnetwɜːrkɪŋ saɪt) / Các trang web mạng xã hội
  • mail (meɪl) / Thư tín
  • phone (fəʊn) / Điện thoại
  a. Which communication form do you think is the slowest? (wɪʧ kəmˌjunəˈkeɪʃən fɔrm du ju θɪŋk ɪz ðə ˈsloʊəst?) / Bạn nghĩ hình thức giao tiếp nào có sự phản hồi chậm nhất?
  b. Which communication form is the quickest? (wɪʧ kəmˌjunəˈkeɪʃən fɔrm ɪz ðə ˈkwɪkɪst?) / Hình thức giao tiếp nào có sự phản hồi nhanh nhất?
  c. Identify any terms that you are not familiar with and find out what they mean. You could use the Internet or ask others. (aɪˈdɛntəˌfaɪ ˈɛni tɜrmz ðæt ju ɑr nɑt fəˈmɪljər wɪð ænd faɪnd aʊt wʌt ðeɪ min. ju kʊd juz ði ˈɪntərˌnɛt ɔr æsk ˈʌðərz). / Xác định bất kỳ thuật ngữ nào mà bạn không quen thuộc và tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Bạn có thể sử dụng Internet hoặc hỏi người khác.
  d. What advantages do you think these new forms of communication give your generation that were not available to your grandparents? (wʌt ædˈvæntɪʤɪz du ju θɪŋk ðiz nu fɔrmz ʌv kəmˌjunəˈkeɪʃən gɪv jʊər ˌʤɛnəˈreɪʃən ðæt wɜr nɑt əˈveɪləbəl tu jʊər ˈgrændˌpɛrənts) / Bạn nghĩ những lợi thế nào mà những hình thức giao tiếp mới này mang lại cho thế hệ của bạn mà ông bà của bạn không có được?
  Social networking sites are a popular way of communicating and exchanging information. MySpace is an example of a social networking site, while Facebook defines itself as a social utility that connects users with the people around them. It has been said that these sites have been used to make famous people ordinary and ordinary people famous! The singer Lily Allen launched her career using MySpace. (ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrkɪŋ saɪts ɑr ə ˈpɑpjələr weɪ ʌv kəmˈjunəˌkeɪtɪŋ ænd ɪksˈʧeɪnʤɪŋ ˌɪnfərˈmeɪʃən. ˈmaɪspeɪs ɪz ən ɪgˈzæmpəl ʌv ə ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrkɪŋ saɪt, waɪl ˈfeɪsbʊk dɪˈfaɪnz ɪtˈsɛlf æz ə ˈsoʊʃəl juˈtɪləti ðæt kəˈnɛkts ˈjuzərz wɪð ðə ˈpipəl əˈraʊnd ðɛm. ɪt hæz bɪn sɛd ðæt ðiz saɪts hæv bɪn juzd tu meɪk ˈfeɪməs ˈpipəl ˈɔrdəˌnɛri ænd ˈɔrdəˌnɛri ˈpipəl ˈfeɪməs! ðə ˈsɪŋər ˈlɪli ˈælən lɔnʧt hɜr kəˈrɪr ˈjuzɪŋ ˈmaɪspeɪs) / Các trang mạng xã hội là một phương thức giao tiếp và trao đổi thông tin phổ biến. MySpace là một ví dụ về mạng xã hội, trong khi Facebook tự định nghĩa mình là tiện ích xã hội kết nối người dùng với những người xung quanh. Người ta nói rằng những trang web này đã được sử dụng để làm cho những người nổi tiếng bình thường và những người bình thường nổi tiếng! Ca sĩ Lily Allen bắt đầu sự nghiệp của mình bằng MySpace.