Unit 4: Communication - 1. Communication forms - Page 85

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png Look at the text below from Facebook. Look carefully at the organisational features of this page - for example images, links, menus, colour, headings. Write a sentence for each one, explaining why you think it has been used and how effective you think it is. (lʊk æt ðə tɛkst bɪˈloʊ frʌm Facebook. lʊk ˈkɛrfəli æt ði ˌɔrgənɪˈzeɪʃən(ə)l ˈfiʧərz ʌv ðɪs peɪʤ - fɔr ɪgˈzæmpəl ˈɪməʤəz, lɪŋks, ˈmɛnjuz, colour, ˈhɛdɪŋz. raɪt ə ˈsɛntəns fɔr iʧ wʌn, ɪkˈspleɪnɪŋ waɪ ju θɪŋk ɪt hæz bɪn juzd ænd haʊ ɪˈfɛktɪv ju θɪŋk ɪt ɪz.) / Nhìn vào văn bản bên dưới trên Facebook. Đọc kỹ các đặc điểm tổ chức của trang này - ví dụ như hình ảnh, liên kết, bảng chọn, màu sắc, tiêu đề. Viết một câu cho mỗi đặc điểm, giải thích tại sao bạn cho rằng nó đã được sử dụng và bạn nghĩ nó mang lại hiệu quả như thế nào.
  F/http://www.facebook.com/group.php?gid=2226898476
  Facebook

  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png We Love U Wolverhampton Ring road Tramp! (wi lʌv ju Wolverhampton rɪŋ roʊd træmp!) / Chúng tôi yêu bạn - Kẻ lang thang trên đường vành đai Wolverhampton
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png Information (ˌɪnfərˈmeɪʃn) / Thông tin
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png Group info (ʃəngrup ˈɪnfoʊ) / Thông tin nhóm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png Name: We Love U Wolverhampton Ring road Tramp! (neɪm: wi lʌv ju Wolverhampton rɪŋ roʊd træmp!) / Tên: Chúng tôi yêu bạn - Kẻ lang thang trên đường vành đai Wolverhampton
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png Type: Just for Fun - Fan clubs (taɪp: ʤʌst fɔr fʌn - fæn klʌbz) / Thể loại: Chỉ để giải trí - Câu lạc bộ người hâm mộ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-03.png Description:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png Following the sad news of his death Breacon Radio have set up a facebook group to try and get a memorial in Wolverhampton for him. (dɪˈskrɪpʃən: ˈfɑloʊɪŋ ðə sæd nuz ʌv hɪz dɛθ Breacon ˈreɪdiˌoʊ hæv sɛt ʌp ə facebook grup tu traɪ ænd gɛt ə məˈmɔriəl ɪn ˌwʊlvərˈhæmptən fɔr hɪm) / Mô tả: Sau tin buồn về cái chết của anh ấy, đài phát thanh Breacon đã thành lập một nhóm facebook để cố gắng giữ một đài tưởng niệm ở Wolverhampton cho anh ấy.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png This man is a legend to the local area! And I think we should show our appreciation. Apparently he is a Polish Man... although I haven't asked him myself as rumour also has it he just growls at people if they get too close! (ðɪs mən ɪz ə ˈlɛʤənd tu ðə ˈloʊkəl ˈɛriə! ænd aɪ θɪŋk wi ʃʊd ʃoʊ ˈaʊər əˌpriʃiˈeɪʃən. əˈpɛrəntli hi ɪz ə ˈpɑlɪʃ mən... ˌɔlˈðoʊ aɪ ˈhævənt æskt hɪm ˌmaɪˈsɛlf æz ˌrumər ˈɔlsoʊ hæz ɪt hi ʤʌst graʊlz æt ˈpipəl ɪf ðeɪ gɛt tu kloʊs!) / Người đàn ông này là một huyền thoại của khu vực địa phương! Và tôi nghĩ chúng ta nên thể hiện sự kính trọng của mình. Rõ ràng anh ta là một người Ba Lan ... mặc dù tôi không tự hỏi anh ta, như lời đồn đại cũng nói rằng anh ta chỉ lẩm bẩm với mọi người nếu họ đến quá gần!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png However...I don't know how much of a tramp we can call him as he has a pretty nice set up in the middle of that dual carrigeway... apparently he has managed to claim squatters rights there, has gas and water supply and gets meals on wheels deliveries! (ˌhaʊˈɛvər...aɪ doʊnt noʊ haʊ mʌʧ ʌv ə træmp wi kæn kɔl hɪm æz hi hæz ə ˈprɪti naɪs sɛt ʌp ɪn ðə ˈmɪdəl ʌv ðæt ˈduəl carrigeway... əˈpɛrəntli hi hæz ˈmænəʤd tu kleɪm ˈskwɑtərz raɪts ðɛr, hæz gæs ænd ˈwɔtər səˈplaɪ æŋ gɛts milz ɑn wilz dɪˈlɪvəriz!) / Tuy vậy ... tôi không biết chúng ta có thể gọi anh ta là kẻ lang thang như thế nào vì anh ta có một nơi khá đẹp được thiết lập ở giữa phần đường đi kép đó ... rõ ràng là anh ta đã cố gắng đòi hỏi quyền của người ngồi xổm ở đó, có nguồn cung cấp gas và nước và được nhận bữa ăn từ những chuyến xe giao hàng!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png Josef Stawinoga, 83, a second world war veteran from Poland, has been living in a tent on the grass for 40 years. (ˈʤoʊsəf Stawinoga, 83, ə ˈsɛkənd wɜrld wɔr ˈvɛtərən frʌm ˈpoʊlənd, hæz bɪn ˈlɪvɪŋ ɪn ə tɛnt ɑn ðə græs fɔr 40 jɪrz) / Josef Stawinoga, 83 tuổi, một cựu chiến binh thế chiến thứ hai đến từ Ba Lan, đã sống trong một căn lều trên bãi cỏ trong 40 năm.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png Traumatised by war, he has a phobia of confined spaces. The ring road is the only place he feels secure. He believes the second world war is still being fought and fears strangers are out to harm him. He wanders the reservation, hoarding any litter he finds. (ˈtrɔməˌtaɪzd baɪ wɔr, hi hæz ə ˈfoʊbiə ʌv kənˈfaɪnd ˈspeɪsəz. ðə rɪŋ roʊd ɪz ði ˈoʊnli pleɪs hi filz sɪˈkjʊr. hi bɪˈlivz ðə ˈsɛkənd wɜrld wɔr ɪz stɪl ˈbiɪŋ fɔt ænd fɪrz ˈstreɪnʤərz ɑr aʊt tu hɑrm hɪm. hi ˈwɑndərz ðə ˌrɛzərˈveɪʃən, ˈhɔrdɪŋ ˈɛni ˈlɪtər hi faɪndz) / Bị chấn thương bởi chiến tranh, anh ta mắc chứng sợ không gian hạn chế (hẹp). Đường vành đai là nơi duy nhất anh ta cảm thấy an tâm. Anh tin rằng chiến tranh thế giới thứ hai vẫn đang diễn ra và lo sợ người lạ có thể làm hại anh. Anh ta đi lang thang trong khu bảo tồn, tích trữ bất kỳ thứ rác thải nào mà anh ta tìm thấy.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png Refusing to answer to Josef, Mr Stawinoga is known as Fred and has become an institution in the Midlands. (rəˈfjuzɪŋ tu ˈænsər tu ˈʤoʊsəf, ˈmɪstər Stawinoga ɪz noʊn æz frɛd ænd hæz bɪˈkʌm ən ˌɪnstɪˈtuʃən ɪn ðə ˈmɪˌdlændz) / Từ chối trả lời Josef, ông Stawinoga được gọi là Fred và đã trở thành tên của một tổ chức ở Midlands.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-02.png Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc. (ˈfeɪsbʊk ɪz ə ˈrɛʤɪstərd ˈtreɪdˌmɑrk ʌv Facebook, ɪŋk) / Facebook là nhãn hiệu đã đăng ký của Facebook, Inc.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png You are learning to identify how texts such as social networking pages are organised. Decide which level you are working at and what your target for improvement is. (ju ɑr ˈlɜrnɪŋ tu aɪˈdɛntəˌfaɪ haʊ tɛksts sʌʧ æz ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrkɪŋ ˈpeɪʤəz ɑr ˈɔrgəˌnaɪzd. ˌdɪˈsaɪd wɪʧ ˈlɛvəl ju ɑr ˈwɜrkɪŋ æt ænd wʌt jʊər ˈtɑrgət fɔr ɪmˈpruvmənt ɪz) / Bạn đang học cách xác định cách thức tổ chức các văn bản như các trang mạng xã hội đang làm. Quyết định xem bạn đang làm việc ở cấp độ nào và mục tiêu cải thiện của bạn là gì.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png I can identify and describe some organisational features of different texts (aɪ kæn aɪˈdɛntəˌfaɪ ænd dɪˈskraɪb sʌm ˌɔrgənɪˈzeɪʃən(ə)l ˈfiʧərz ʌv ˈdɪfərənt tɛkstsˈ) / Tôi có thể xác định và mô tả một số đặc điểm tổ chức của các văn bản khác nhau
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png I can identify organisational features of different texts and explain why they have been used (aɪ kæn aɪˈdɛntəˌfaɪ ˌɔrgənɪˈzeɪʃən(ə)l ˈfiʧərz ʌv ˈdɪfərənt tɛksts ænd ɪkˈspleɪn waɪ ðeɪ hæv bɪn juzd) / Tôi có thể xác định các đặc điểm tổ chức của các văn bản khác nhau và giải thích tại sao chúng đã được sử dụng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png I can identify organisational features of different texts and make comments about their effectiveness (aɪ kæn aɪˈdɛntəˌfaɪ ˌɔrgənɪˈzeɪʃən(ə)l ˈfiʧərz ʌv ˈdɪfərənt tɛksts ænd meɪk ˈkɑmɛnts əˈbaʊt ðɛr ɪˈfɛktɪvnəs) / Tôi có thể xác định các đặc điểm tổ chức của các văn bản khác nhau và đưa ra nhận xét về hiệu quả của chúng