Unit 4: Communication - 2. Safety and communication - Page 86

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  You are learning: (ju ɑr ˈlɜrnɪŋ:) / Bạn đang học:
  • to select key points from your reading. (• tu səˈlɛkt ki pɔɪnts frʌm jʊər ˈrɛdɪŋ) / • chọn các điểm chính từ bài đọc của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png As the Internet has allowed young people to widen their networks of communication, safety issues have become increasingly important. (æz ði ˈɪntərˌnɛt hæz əˈlaʊd jʌŋ ˈpipəl tu ˈwaɪdən ðɛr ˈnɛˌtwɜrks ʌv kəmˌjunəˈkeɪʃən, ˈseɪfti ˈɪʃuz hæv bɪˈkʌm ɪnˈkrisɪŋli ɪmˈpɔrtənt.) / Khi Internet đã cho phép giới trẻ mở rộng mạng lưới giao tiếp, các vấn đề an toàn ngày càng trở nên quan trọng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png 1.
  Read the extract below from an article advising young people about Internet safety. (rid ði ˈɛkˌstrækt bɪˈloʊ frʌm ən ˈɑrtəkəl ædˈvaɪzɪŋ jʌŋ ˈpipəl əˈbaʊt ˈɪntərˌnɛt ˈseɪfti.) / Đọc phần trích dẫn dưới đây từ một bài báo khuyên giới trẻ về an toàn Internet.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png a. What is the difference between the black text and the red text in this article? (wʌt ɪz ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwin ðə blæk tɛkst ænd ðə rɛd tɛkst ɪn ðɪs ˈɑrtəkəl?) / Sự khác biệt giữa văn bản màu đen và văn bản màu đỏ trong bài viết này là gì?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png b. What is the purpose of paragraph 1 of this article? (wʌt ɪz ðə ˈpɜrpəs ʌv ˈpærəˌgræf 1 ʌv ðɪs ˈɑrtəkəl?) / Mục đích của đoạn 1 của bài viết này là gì?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png c. What potential risks does this article highlight for young people who use the Internet? Summarise these in bullet points. For example, what does the article suggest you need to be aware of when using chatrooms? (wʌt pəˈtɛnʃəl rɪsks dʌz ðɪs ˈɑrtəkəl ˈhaɪˌlaɪt fɔr jʌŋ ˈpipəl hu juz ði ˈɪntərˌnɛt? ˈsʌməraɪz ðiz ɪn ˈbʊlət pɔɪnts. fɔr ɪgˈzæmpəl, wʌt dʌz ði ˈɑrtəkəl səgˈʤɛst ju nid tu bi əˈwɛr ʌv wɛn ˈjuzɪŋ ˈtʃæt ruːmz) / Bài viết này nêu bật những rủi ro tiềm ẩn nào đối với những người trẻ tuổi sử dụng Internet? Hãy tóm tắt những điều này qua các gạch đầu dòng. Ví dụ, bài viết đề xuất bạn cần lưu ý những gì khi sử dụng các phòng chat?
  Directgov (Cymraeg / Accessibility (əkˌsesəˈbɪləti) / Khả năng truy cập / Help (help) / Trợ giúp / Site Index (saɪt ˈɪndeks) / Danh mục trang web)
  www.direct.gov.tik - Search the site --> Go

  Public services all in one place (ˈpʌblɪk ˈsɜrvəsəz ɔl ɪn wʌn pleɪs) / Tất cả các dịch vụ công cộng ở một nơi
  Home (həʊm) / Directories (dəˈrektəri)/ Guide to Govt (ɡaɪd tə ) / Do it online (duː ɪt ˌɑːnˈlaɪn) / Newsroom (ˈnuːzrʊm)

  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Crime, justice and the law (kraɪm, ˈʤʌstəs ænd ðə lɔ) / Tội phạm, công lý và luật pháp
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Education and learning (ˌɛʤəˈkeɪʃən ænd ˈlɜrnɪŋ) / Giáo dục và học tập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Employment (ɪmˈplɔɪmənt) / Việc làm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Environment and greener living (ɪnˈvaɪrənmənt ænd ˈgrinər ˈlɪvɪŋ) / Môi trường và cuộc sống xanh hơn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Health and well-being (hɛlθ ænd wɛl-ˈbiɪŋ) / Sức khỏe và hạnh phúc
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Home and community (hoʊm ænd kəmˈjunəti) / Gia đình và cộng đồng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Money, tax and benefits (ˈmʌni, tæks ænd ˈbɛnəfɪts) / Tiền, thuế và lợi ích
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Motoring (ˈməʊtərɪŋ) / Nguồn năng lượng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Rights and responsibilities (raɪts ænd riˌspɑnsəˈbɪlətiz) / Quyền lợi và trách nhiệm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Travel and transport (ˈtrævəl ænd ˈtrænspɔrt) / Du lịch và vận chuyển
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Young people (jʌŋ ˈpipəl) / Giới trẻ
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Crime and justice (kraɪm ænd ˈʤʌstəs) / Tội ác và công lý
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png Keeping safe (ˈkipɪŋ seɪf) / Giữ an toàn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Britons living abroad (ˈbrɪtənz ˈlɪvɪŋ əˈbrɔd) / Người Anh sống ở nước ngoài
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Caring for someone (ˈkɛrɪŋ fɔr ˈsʌmˌwʌn) / Quan tâm đến ai đó
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Disabled people (dɪˈseɪbəld ˈpipəl) / Người khuyết tật
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png Over 50s (ˈoʊvər 50ɛs) / Trên 50 tuổi
  Staying safe online (ˈsteɪɪŋ seɪf ˈɔnˌlaɪn) / Giữ an toàn khi trực tuyến
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png It’s important that if you're using the internet, you know how to stay safe. You should never give out any personal information when you're online, no matter who you think you're talking to. (ɪts ɪmˈpɔrtənt ðæt ɪf jʊr ˈjuzɪŋ ði ˈɪntərˌnɛt, ju noʊ haʊ tu steɪ seɪf. ju ʃʊd ˈnɛvər gɪv aʊt ˈɛni ˈpɜrsɪnɪl ˌɪnfərˈmeɪʃən wɛn jʊr ˈɔnˌlaɪn, noʊ ˈmætər hu ju θɪŋk jʊr ˈtɔkɪŋ tu.) / Điều quan trọng là nếu đang sử dụng Internet, bạn phải biết cách giữ an toàn. Bạn không bao giờ nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi bạn trực tuyến, bất kể bạn nghĩ mình đang nói chuyện với ai.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png There are loads of sites around that allow you to talk to other people on the web. Chat rooms give you the chance to have a conversation with other people and get instant replies, while online message boards let you post up questions or comments and ask other users to give their opinion in their own time. (ðɛr ɑr loʊdz ʌv saɪts əˈraʊnd ðæt əˈlaʊ ju tu tɔk tu ˈʌðər ˈpipəl ɑn ðə wɛb. ʧæt rumz gɪv ju ðə ʧæns tu hæv ə ˌkɑnvərˈseɪʃən wɪð ˈʌðər ˈpipəl ænd gɛt ˈɪnstənt rɪˈplaɪz, waɪl ˈɔnˌlaɪn ˈmɛsəʤ bɔrdz lɛt ju poʊst ʌp ˈkwɛsʧənz ɔr ˈkɑmɛnts ænd æsk ˈʌðər ˈjuzərz tu gɪv ðɛr əˈpɪnjən ɪn ðɛr oʊn taɪm.) / Có rất nhiều trang web xung quanh cho phép bạn nói chuyện với những người khác trên web. Phòng trò chuyện mang đến cho bạn cơ hội trò chuyện với những người khác và nhận được câu trả lời tức thì, trong khi bảng tin trực tuyến cho phép bạn đăng câu hỏi hoặc nhận xét và yêu cầu người dùng khác đưa ra ý kiến của họ trong thời gian riêng của họ.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png It can be a great way to chat to other people who share your interests, but you should always be careful not to pass on any of your personal details. You should always keep in mind that internet users can pretend to be anyone they like. They can lie about their age, their interests and whether they’re male or female. No matter how long you've been chatting, remember that they're still strangers; you don't really know them at all.
  (ɪt kæn bi ə greɪt weɪ tu ʧæt tu ˈʌðər ˈpipəl hu ʃɛr jʊər ˈɪntrəsts, bʌt ju ʃʊd ˈɔlˌweɪz bi ˈkɛrfəl nɑt tu pæs ɑn ˈɛni ʌv jʊər ˈpɜrsɪnɪl dɪˈteɪlz. ju ʃʊd ˈɔlˌweɪz kip ɪn maɪnd ðæt ˈɪntərˌnɛt ˈjuzərz kæn priˈtɛnd tu bi ˈɛniˌwʌn ðeɪ laɪk. ðeɪ kæn laɪ əˈbaʊt ðɛr eɪʤ, ðɛr ˈɪntrəsts ænd ˈwɛðər ðɛr meɪl ɔr ˈfiˌmeɪl. noʊ ˈmætər haʊ lɔŋ juv bɪn ˈʧætɪŋ, rɪˈmɛmbər ðæt ðɛr stɪl ˈstreɪnʤərz; ju doʊnt ˈrɪli noʊ ðɛm æt ɔl.) / Đây có thể là một cách tuyệt vời để trò chuyện với những người khác có cùng sở thích với bạn, nhưng bạn phải luôn cẩn thận để không chuyển bất kỳ chi tiết cá nhân nào của mình. Bạn nên luôn nhớ rằng người dùng internet có thể giả làm bất kỳ ai họ thích. Họ có thể nói dối về tuổi tác, sở thích của họ và họ là nam hay nữ. Cho dù bạn đã trò chuyện bao lâu, hãy nhớ rằng họ vẫn là những người xa lạ; bạn thực sự không biết chúng chút nào.
  Find out more about cyberbullying (opens new window) (faɪnd aʊt mɔr əˈbaʊt ˈsaɪbərbʊliɪŋ (ˈoʊpənz nuː ˈwɪndoʊ)) / Tìm hiểu thêm về đe doạ trực tuyến (mở cửa sổ mới)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png Some of you may have your own web page set up that lets you chat with friends or communicate with other users who share your interests. These 'social networks' also let you create your own blog, upload photos and videos for others to see, and add people to an online friends list. (sʌm ʌv ju meɪ hæv jʊər oʊn wɛb peɪʤ sɛt ʌp ðæt lɛts ju ʧæt wɪð frɛndz ɔr kəmˈjunəˌkeɪt wɪð ˈʌðər ˈjuzərz hu ʃɛr jʊər ˈɪntrəsts. ðiz ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrks ˈɔlsoʊ lɛt ju kriˈeɪt jʊər oʊn blɔg, upload ˈfoʊˌtoʊz ænd ˈvɪdioʊz fɔr ˈʌðərz tu si, ænd æd ˈpipəl tu ən ˈɔnˌlaɪn frɛndz lɪst.) / Một số bạn có thể thiết lập trang web của riêng mình cho phép bạn trò chuyện với bạn bè hoặc giao tiếp với những người dùng khác có cùng sở thích với bạn. Các 'mạng xã hội' này cũng cho phép bạn tạo blog của riêng mình, tải ảnh và video lên cho người khác xem và thêm mọi người vào danh sách bạn bè trực tuyến.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png Social networks are a great way of keeping in touch but you should think carefully before adding someone to your list of online friends or posting a blog entry that could get you into trouble at school, college or work. Remember that: (ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrks ɑr ə greɪt weɪ ʌv ˈkipɪŋ ɪn tʌʧ bʌt ju ʃʊd θɪŋk ˈkɛrfəli bɪˈfɔr ˈædɪŋ ˈsʌmˌwʌn tu jʊər lɪst ʌv ˈɔnˌlaɪn frɛndz ɔr ˈpoʊstɪŋ ə blɔg ˈɛntri ðæt kʊd gɛt ju ˈɪntu ˈtrʌbəl æt skul, ˈkɑlɪʤ ɔr wɜrk. rɪˈmɛmbər ðæt: / Mạng xã hội là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc nhưng bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi thêm ai đó vào danh sách bạn bè trực tuyến của mình hoặc đăng một mục blog có thể khiến bạn gặp rắc rối ở trường, đại học hoặc nơi làm việc. Hãy nhớ rằng:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png your page is still a public place, so putting anything on your page that you wouldn't want your parents, teacher or boss to see is not a good idea (• jʊər peɪʤ ɪz stɪl ə ˈpʌblɪk pleɪs, soʊ ˈpʌtɪŋ ˈɛniˌθɪŋ ɑn jʊər peɪʤ ðæt ju ˈwʊdənt wɑnt jʊər ˈpɛrənts, ˈtiʧər ɔr bɑs tu si ɪz nɑt ə gʊd aɪˈdiə) / • trang của bạn vẫn là nơi công cộng, vì vậy việc đưa bất kỳ thứ gì lên trang mà bạn không muốn cha mẹ, giáo viên hoặc ông chủ của mình xem không phải là một ý kiến hay
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png you can never be sure that other users are being truthful about their online identities, so be careful about what information you give out (• ju kæn ˈnɛvər bi ʃʊr ðæt ˈʌðər ˈjuzərz ɑr ˈbiɪŋ ˈtruθfəl əˈbaʊt ðɛr ˈɔnˌlaɪn aɪˈdɛntɪtiz, soʊ bi ˈkɛrfəl əˈbaʊt wʌt ˌɪnfərˈmeɪʃən ju gɪv aʊt) / • bạn không bao giờ có thể chắc chắn rằng những người dùng khác đang trung thực về danh tính trực tuyến của họ, vì vậy hãy cẩn thận về thông tin bạn cung cấp
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png think about whether you know someone well enough before accepting them into your group of linked friends (• θɪŋk əˈbaʊt ˈwɛðər ju noʊ ˈsʌmˌwʌn wɛl ɪˈnʌf bɪˈfɔr ækˈsɛptɪŋ ðɛm ˈɪntu jʊər grup ʌv lɪŋkt frɛndz) / • nghĩ xem bạn có biết ai đó đủ rõ hay không trước khi chấp nhận họ vào nhóm bạn bè liên kết của bạn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png make sure you know who to contact to report abuse or bullying on your page and how your complaint will be dealt with (• meɪk ʃʊr ju noʊ hu tu ˈkɑnˌtækt tu rɪˈpɔrt əˈbjus ɔr ˈbʊliɪŋ ɑn jʊər peɪʤ ænd haʊ jʊər kəmˈpleɪnt wɪl bi dɛlt wɪð) / • đảm bảo rằng bạn biết người cần liên hệ để báo cáo lạm dụng hoặc bắt nạt trên trang của bạn và khiếu nại của bạn sẽ được giải quyết như thế nào
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png If you are looking for more information about staying in control of your page and how to get the most out of social networking sites, ThinkUKnow has all the advice you need. (• ɪf ju ɑr ˈlʊkɪŋ fɔr mɔr ˌɪnfərˈmeɪʃən əˈbaʊt ˈsteɪɪŋ ɪn kənˈtroʊl ʌv jʊər peɪʤ ænd haʊ tu gɛt ðə moʊst aʊt ʌv ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrkɪŋ saɪts, ThinkUKnow hæz ɔl ði ædˈvaɪs ju nid.) / • Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về việc duy trì quyền kiểm soát trang của mình và cách tận dụng tối đa các trang mạng xã hội, ThinkUKnow có tất cả lời khuyên bạn cần.
  Advice on social networks, blogs and file sharing from ThinkUKnow (opens new window) (ædˈvaɪs ɑn ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrks, blɔgz ænd faɪl ˈʃɛrɪŋ frʌm θɪŋk juː nəʊ (ˈoʊpənz nu ˈwɪndoʊ)) / Lời khuyên về mạng xã hội, blog và chia sẻ tệp từ ThinkUKnow (mở cửa sổ mới)
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png To stay safe, make sure that when you're using a chat room or posting on a message board, you never give out any personal information like your address or your phone number. You should always use a nickname, so no-one can look you up in a telephone directory and get your home phone number. (tu steɪ seɪf, meɪk ʃʊr ðæt wɛn jʊr ˈjuzɪŋ ə ʧæt rum ɔr ˈpoʊstɪŋ ɑn ə ˈmɛsəʤ bɔrd, ju ˈnɛvər gɪv aʊt ˈɛni ˈpɜrsɪnɪl ˌɪnfərˈmeɪʃən laɪk jʊər ˈæˌdrɛs ɔr jʊər foʊn ˈnʌmbər. ju ʃʊd ˈɔlˌweɪz juz ə ˈnɪkˌneɪm, soʊ noʊ-wʌn kæn lʊk ju ʌp ɪn ə ˈtɛləˌfoʊn dəˈrɛktəri ænd gɛt jʊər hoʊm foʊn ˈnʌmbər) / Để giữ an toàn, hãy đảm bảo rằng khi bạn đang sử dụng phòng trò chuyện hoặc đăng trên bảng tin, bạn không bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào như địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn. Bạn nên luôn sử dụng biệt hiệu để không ai có thể tra cứu bạn trong danh bạ điện thoại và lấy số điện thoại nhà riêng của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png It's usually not a good idea to arrange to meet up with someone that you’ve been chatting to online. Remember that you can never be sure that they're telling the truth about their age or their interests and you could be putting yourself in danger. (ɪts ˈjuʒəwəli nɑt ə gʊd aɪˈdiə tu əˈreɪnʤ tu mit ʌp wɪð ˈsʌmˌwʌn ðæt juv bɪn ˈʧætɪŋ tu ˈɔnˌlaɪn. rɪˈmɛmbər ðæt ju kæn ˈnɛvər bi ʃʊr ðæt ðɛr ˈtɛlɪŋ ðə truθ əˈbaʊt ðɛr eɪʤ ɔr ðɛr ˈɪntrəsts ænd ju kʊd bi ˈpʌtɪŋ jərˈsɛlf ɪn ˈdeɪnʤər.) / Thường không phải là một ý kiến hay nếu bạn sắp xếp để gặp một người mà bạn đã từng trò chuyện trực tuyến. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ có thể chắc chắn rằng họ đang nói sự thật về tuổi tác hoặc sở thích của họ và bạn có thể đang tự đặt mình vào nguy hiểm.
  Read about the dangers of online chatrooms (opens new window) (rid əˈbaʊt ðə ˈdeɪnʤərz ʌv ˈɔnˌlaɪn chatrooms (ˈoʊpənz nu ˈwɪndoʊ)) / Đọc về sự nguy hiểm của phòng trò chuyện trực tuyến (mở cửa sổ mới)
  Top tips on staying safe online (opens new window) (tɑp tɪps ɑn ˈsteɪɪŋ seɪf ˈɔnˌlaɪn (ˈoʊpənz nu ˈwɪndoʊ)) / Các mẹo hàng đầu để giữ an toàn khi trực tuyến (mở cửa sổ mới)

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png Some websites will ask you to fill out a registration form before you can use them. While this is normal practice, it's a good idea to find out what the website will do with your personal details. All companies that collect information have to tell their customers how personal information will be used. Make sure you check the website’s terms and conditions if you want to know. (sʌm ˈwɛbˌsaɪts wɪl æsk ju tu fɪl aʊt ə ˌrɛʤɪˈstreɪʃən fɔrm bɪˈfɔr ju kæn juz ðɛm. waɪl ðɪs ɪz ˈnɔrməl ˈpræktəs, ɪts ə gʊd aɪˈdiə tu faɪnd aʊt wʌt ðə ˈwɛbˌsaɪt wɪl du wɪð jʊər ˈpɜrsɪnɪl dɪˈteɪlz. ɔl ˈkʌmpəniz ðæt kəˈlɛkt ˌɪnfərˈmeɪʃən hæv tu tɛl ðɛr ˈkʌstəmərz haʊ ˈpɜrsɪnɪl ˌɪnfərˈmeɪʃən wɪl bi juzd. meɪk ʃʊr ju ʧɛk ðə ˈwɛbˌsaɪts tɜrmz ænd kənˈdɪʃənz ɪf ju wɑnt tu noʊ.) / Một số trang web sẽ yêu cầu bạn điền vào mẫu đăng ký trước khi bạn có thể sử dụng chúng. Mặc dù đây là thông lệ bình thường, nhưng bạn nên tìm hiểu xem trang web sẽ làm gì với thông tin cá nhân của bạn. Tất cả các công ty thu thập thông tin phải cho khách hàng của họ biết thông tin cá nhân sẽ được sử dụng như thế nào. Đảm bảo rằng bạn kiểm tra các điều khoản và điều kiện của trang web nếu bạn muốn biết.