Unit 4 Tiếng Anh lớp 11 Bài nghe Listening - Volunteer work

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Before You Listen Unit 4 Lớp 11

  • Tick (V) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (V) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi mà phù hợp với bạn.)
  1. How often do you support charities? (Bạn có thường xuyên ủng hộ cho tổ chức từ thiện?)
  regularly from time to time never
  2. What's the best way of raising money to support charities? (Cách tốt nhất để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện?)
  through donations through taxes through fund-raising activities
  3. Which of these kinds of volunteer work do you prefer? (Bạn thích loại hoạt động tình nguyện nào?)
  helping the elderly helping the poor helping the sick
  Guide to answer

  Tùy vào lựa chọn của mỗi cá nhân mà có những đáp án phù hợp. Ví dụ:
  1. regularly
  2. through fund-raising activities
  3. helping the poor
  • Listen and repeat.
  Organisation for Education Development: Tổ chức Phát triển Giáo dục
  co-operate: hợp tác
  disadvantaged children: trẻ bị thiệt thòi
  fund-raising: gây quỹ
  co-ordinate: cộng tác, điều phối
  2. While You Listen Unit 4 Lớp 11

  Unit 4 Lớp 11 Listening Task 1

  Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)
  1. Spring School is an _______ school in Ho Chi Minh City.
  2. Around ______ live and study at the school.
  3. About _______ from District 1 regularly attend classes.
  4. Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in _______.
  5. The school requires ________ to help organise their fund - raising dinner held annually in ________.
  Guide to answer

  1. informal
  2. 30 street children
  3. 250 children (with special difficulties)
  4. 1998
  5. volunteers; June
  Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 2

  Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)
  1. What is the aim of Spring School? (Mục đích của Trường Spring là gì?)
  2. What classes were set up in 1999? (Các lớp học nào được tổ chức vào năm 1999?)
  3. Why do children participate in fund-raising performances? (Tại sao các em tham gia vào cuộc biểu diễn gây quĩ?)
  4. Where do children dance, sing and play music? (Các em biểu diễn xiếc, kịch và múa hát ở đâu?)
  5. Why are foreign volunteers needed? (Tại sao người ta cần đến các tình nguyện viên nước ngoài?)
  Guide to answer

  1. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.
  2. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.
  3. Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.
  4. They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.
  5. Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities.
  3. After You Listen Unit 4 Lớp 11

  Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt câu chuyện về Trường Spring, sử dụng các gợi ý đã cho.)
  • The aim of Spring School (Mục đích của trường Spring)
  • The number of children who live and study at the school or attend classes. (Số trẻ em sống và học tập ở trường)
  • The activities the children at the school take part in (Các hoạt động mà các trẻ em tham gia)
  • The kinds of volunteers that Spring School requires (Các loại tình nguyện viên Trường Spring cần)
  Guide to answer

  The aim of Spring School is to provide classes 10 disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors and help to expand school activities.
  4. Tapescript Listening Unit 4 Lớp 11

  Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.
  The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.
  Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.
  It is hope that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.