Unit 5 Tiếng Anh lớp 11 Từ Vựng Vocabulary - Illiteracy

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  Từ Vựng Unit 5 Lớp 11

  academic (adj) [,ækə'demik] có tính học thuật
  campaign (n) [kæm'pein] chiến dịch
  cheat (v) [t∫i:t] gian lận
  consult (v) [kən'sʌlt] hỏi ý kiến
  decline (v) [di'klain] suy giảm
  decrease (v) ['di:kri:s] giảm
  effective (adj) [i'fektiv] hiệu quả
  encourage (v) [in'kʌridʒ] khuyến khích
  enforce (v) [in'fɔ:s] bắt tuân theo
  eradicate (v) [i'rædikeit] xóa bỏ
  ethnic minority (n) ['eθnik mai'nɔriti] dân tộc thiểu số
  fight (against) (n) [fait ə'geinst] cuộc chiến, chống lại
  goal (n) mục tiêu, mục đích
  highlands (n) ['hailænd] cao nguyên
  honorable (adj) ['ɔnərəbl] vinh dự
  illiteracy (n) [i'litərəsi] mù chữ
  lifeguard (n) ['laifgɑ:d] người cứu đắm
  literate (adj) ['litərit] biết đọc, viết
  low-income (adj) [lou 'iηkʌm] thu nhập thấp
  maturity (n) [mə'tjuəriti] sự trưởng thành
  mature (adj) [mə'tjuə] trưởng thành
  motivate (v) ['moutiveit] thúc đẩy
  performance (n) [pə'fɔ:məns] sự thể hiện, thành tích
  promotion (n) [prə'mou∫n] khuyến khích
  rate (n) [reit] tỉ lệ
  realistic (adj) [riə'listik] thực tế
  reduce (v) [ri'dju:s] làm giảm
  regulation (n) [,regju'lei∫n] qui định
  relevant (adj) ['reləvənt] liên quan
  rise (n) [raiz] sự gia tăng
  self-respect (n) [,self ri'spekt] lòng tự trọng
  shore (n) [∫ɔ:] bờ
  shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ] sự thiếu hụt
  society (n) [sə'saiəti] xã hội
  strategy (n) ['strætədʒi] chiến lược
  strength (n) ['streηθ] điểm mạnh
  strict (adj) [strikt] nghiêm khắc
  survey (n) ['sə:vei] cuộc khảo sát
  tutoring (adj) ['tju:tərin] phụ đạo
  universalisation (n) [,ju:ni'və:səlaizeiʃn] phổ cập
  weakness (n) ['wi:knis] điểm yếu
  Bài tập minh họa

  Complete the sentences with the correct forms of the words from the box.
  eradicate literate educate promote effect
  honour volunteer provide participate mature
  1. We were very pleased with the high level of .............. in the charity events.
  2. Humour is often far more .............. than shouting.
  3. I can see an increasing .............. in how she understands the world.
  4. They started a campaign for illiteracy ..............in the summer of 2000.
  5. I am deeply .............. to be invited to this momentous occasion.
  6. We congratulate James on his well-deserved .............. to Chief Executive.
  7. All the children are tested in basic ...............
  8. Did he do it .............., or did you make him?
  9. The Red Cross is in charge of .............. of emergency relief.
  10. We found the program .............. and informative.
  Key
  1. We were very pleased with the high level of participation in the charity events.
  2. Humour is often far more effective than shouting.
  3. I can see an increasing maturity in how she understands the world.
  4. They started a campaign for illiteracy eradication in the summer of 2000.
  5. I am deeply honoured to be invited to this momentous occasion.
  6. We congratulate James on his well-deserved promotion to Chief Executive.
  7. All the children are tested in basic literacy.
  8. Did he do it voluntarily, or did you make him?
  9. The Red Cross is in charge of provision of emergency relief.
  10. We found the program educational and informative.