Unit 5 Tiếng Anh lớp 12 Từ vựng Vocabulary Higher Education

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Từ Vựng Phần Reading Unit 5 Lớp 12

  campus ['kæmpəs] (n): khu học xá
  challenge ['t∫ælindʒ] (v)/ (n): thách thức
  challenging ['ʧælɪndʒɪŋ] (adj): kích thích
  blame [bleim] (v): khiển trách
  • to blame sb/sth for/on sth (v)
  to daunt [dɔnt] (v): làm nản chí
  • daunting ['dɔntiη] (adj)
  scary ['skeəri] (adj) = frightening (adj): sợ hãi
  mate [meit] (n): bạn bè
  • roommate ['rummeit] (n): bạn cùng phòng
  • to apply for [ə'plai] (v): nộp đơn
  • application form [æplɪ'keɪ∫n fɔrm] (n): tờ đơn
  • applicant ['æplikənt] (n): người nộp đơn
  impression [im'pre∫n] (n): ấn tượng
  • impressive [ɪm'presɪv] (adj): có ấn tượng
  exciting [ik'saitiη] (adj): hứng thú, lý thú
  excited [ik'saitid] (adj): sôi nổi
  to explain [iks'plein] to sb for sth (v): giải thích với ai về điều gì
  • explanation [eksplə'neɪ∫n] (n): sự giải thích
  to follow ['fɑloʊ] (v): đi theo
  existence [ig'zistəns] (n): sự tồn tại
  suddenly ['sʌdnli] (adv): đột ngột
  to fight back tears: gạt nước mắt
  all the time = always: luôn luôn, lúc nào cũng
  degrees Celsius [di’griz ['selsiəs] (n): độ C
  midterm ['midtəm] (n): giữa học kỳ
  to graduate from ['grædʒuət] (v): tốt nghiệp
  to take part in = to participate in [pɑr'tɪsɪpeɪt] (v): tham gia vào
  engineering [,endʒi'niəriη] (n): khoa công trình
  the Advanced Engineering: khoa công trình nâng cao
  chance [t∫ɑns] (n) = opportunity [,ɔpə'tjuniti] (n): cơ hội
  creativity [,kriei'tiviti] (n): sự sáng tạo
  • creative [kri'eɪtɪv] (adj)
  knowledge ['nɔlidʒ] (n): kiến thức, sự hiểu biết
  society [sə'saiəti] (n): xã hội
  • social ['sou∫l] (adj): (thuộc) xã hội
  socially (adv): về mặt xã hội
  to make friends (v): kết bạn
  calendar ['kælində] (n): lịch
  rise [raiz] (n) = increase [‘inkris] (n): sự gia tăng
  inflation [in'flei∫n] (n): sự lạm phát
  speed [spid] (n): tốc độ
  to get on very well with sb: hòa hợp với ai
  2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 5 Lớp 12

  reference letter ['refərəns 'letər] (n): thư giới thiệu
  a letter of acceptance [ək'septəns] (n): thư chấp nhận
  a copy of the originals of school certificate [ə'rɪdʒənl] [sər'tɪfɪkət] bản sao các chứng chỉ gốc ở trường phổ thông
  score [skɔ] (n): số điểm giành trong cuộc thi
  entrance examination ['entrəns] [ɪgzæmɪ'neɪ∫n] (n): kì thi tuyển sinh
  scores of the required entrance examination [rɪ'kwaɪrd] (n): kết quả thi tuyển
  admission requirement [əd'mi∫n ri'kwaiəmənt] (n): thủ tục nhập học
  tertiary ['tə∫əri] (adj): thứ ba, sau ngày thứ hai
  • tertiary institution ['tə∫əri ,insti'tju∫n] (n): bộ hồ sơ nhập học vào ĐH
  • tertiary study: việc học ĐH
  to be admitted [rɪ'kwaɪrd] (v): được chấp nhận
  indentity card [ai'dentəti kad] (n): thẻ căn cước
  original [ə'ridʒənl] (n): nguyên bản
  birth certificate [bɜθsə'tifikət] (n) : giấy khai sinh
  record ['rekɔd] (n): hồ sơ
  performance [pə'fɔməns] (n):thành tích
  3. Từ Vựng Phần Listening Unit 5 Lớp 12

  proportion [prə'pɔ∫n] (n) phần, tỷ lệ
  rural ['ruərəl] (adj) thuộc về nông thôn
  agriculture ['ægrikʌlt∫ə] (n): nông nghiệp
  • agricultural [ægrɪ'kʌlʧərəl] (adj)
  tutor ['tjutə](n): gia sư
  appointment [ə'pɔintmənt] (n): cuộc hẹn
  to complete [kəm'plit] (v): hòa thành
  MSc (Master of Science) ['mæstər] ['saɪəns] (n): thạc sĩ khoa học
  AERD (Agricultural Extension and Rural Development): Mở rộng và phát triển nông thôn
  department [di'pɑtmənt] (n): Bộ, ngành
  to get along: xoay sở
  based on: dựa vào
  to make full use of: sử dụng triệt để
  lecturer ['lekt∫ərə] (n): giảng viên
  overseas [,ouvə'siz] (adj): nước ngòai
  too + adj + to + verb: quá…không thể
  available [ə'veiləbl](adj): rỗi để được gặp, sẵn sàng
  tutorial appointment [tju'tɔriəl ə'pɔintmənt] (n): cuộc hẹn phụ đạo
  as soon as possible: càng sớm càng tốt
  to move on: tiến lên
  list
  • (n): danh sách
   • to list (v): ghi vào danh sách
   item ['aitəm] (n): tiết mục
   thoroughly ['θʌrəli] (adv): hòan tòan, kỹ lưỡng, thấu đáo
   helpful ['helpful] (adj): có ích, giúp ích
   4. Từ Vựng Phần Writing Unit 5 Lớp 12

   undergraduate programme [,ʌndə'grædʒuət 'prougræm] (n): chương trình học đại học
   undergraduate course [,ʌndə'grædʒuət kɔ:rs] (n): khóa đại học
   request [ri'kwest] (n): lời yêu cầu, lời thỉnh cầu
   to state [steit] (v): nêu lên
   to mention ['men∫n] (v): kể ra, đề cập
   accommodation [ə,kɔmə'dei∫n] (n): phòng ở
   for further information: thêm thông tin
   to supply [sə'plai] (v): cung cấp
   proficiency[prə'fi∫nsi] (n): sự thành thạo
   closing ['klouziη] (n): sự kết thúc
   5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 5 Lớp 12

   to fail the exam: thi rớt
   to pass the exam: thi đậu
   to hate [heit] (v): ghét
   to be afraid of +V ing: sợ
   to install [in'stɔl] (v): lắp đặt
   alarm [ə'lɑm] (n): còi báo động, chuông báo động
   thief [θif] (n): tên trộm
   to break into: đột nhập
   Bài tập minh họa

   Practical Exercise

   Complete each of the sentencs with the correct form of the word in brackets.
   1. The __________must file a written ____________to the university. (apply)
   2. Many students apply for ____________ to more than one college. (admit)
   3. Students at university are called __________ while they are studying for their first degree. (graduate)
   4. She went to college to continue her __________ (educate)
   5. When is the final date for the ___________ of these? (submit)
   6. A good teacher can encourage artistic __________(create)
   7. What is the minimum entrance __________ for this course? (require)
   8. Such a bad behavior is totally ____________ in a civilized society. (accept)
   Key
   1. The applicants must file a written application to the university.
   2. Many students apply for admission to more than one college.
   3. Students at university are called undergraduate while they are studying for their first degree.
   4. She went to college to continue her education.
   5. When is the final date for the submission of these?
   6. A good teacher can encourage artistic creativity.
   7. What is the minimum entrance requirement for this course?
   8. Such a bad behavior is totally unacceptable in a civilized society.