Unit 7 Tiếng Anh lớp 10 Từ Vựng Vocabulary - The Mass Media

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Từ Vựng phần Reading Unit 7 Lớp 10

  Mass [ mæs] (n): số nhiều
  Medium ['mi:diəm] (s.n): phương tiện
  • Media ['mi:diə] (pl.n)
  Mass media (n): phương tiện truyền thông đại chúng
  Channel ['t∫ænl] (n): kênh truyền hình
  Population and Development [,pɔpju'lei∫n] [di'veləpmənt]: dân số và phát triển
  TV series (n) ['siəri:z]: phim truyền hình dài tập
  Folk songs (n) [fouk]: dân ca nhạc cổ
  New headlines (n) ['hedlain]: bản tinh chính
  Weather Forecast (n) ['fɔ:kæ:st]: dự báo thời tiết
  Quiz show [kwiz]: trò chơi truyền hình
  Portrait of life (n) ['pɔ:trit]: chân dung cuộc sống
  Documentary (n) [,dɔkju'mentri]: phim tư liệu
  Wildlife World (n) ['waildlaif]: thế giới thiên nhiên hoang dã
  Around the world : Vòng quanh thế giới
  Adventure (n) [əd'vent∫ə(r)]: cuộc phiêu lưu
  Road of life: dòng đời
  Punishment (n) ['pʌni∫mənt]: sự trừng phạt
  People’s Army (n) ['a:mi]: quân đội nhân dân
  Drama (n) ['dra:mə]: kịch
  Culture (n) ['kʌlt∫ə]: văn hóa
  Education (n) [,edju'kei∫n]: sự giáo dục
  Comment (n) ['kɔment]: lời bình luận
  Comedy (n) ['kɔmidi]: hài kịch
  Cartoon (n) [ka:'tu:n]: hoạt hình
  2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 7 Lớp 10

  Provide (v) [prə'vaid]: cung cấp
  Orally (adv) ['ɔ:rəli]: bằng lời, bằng miệng
  Aurally (adv) ['ɔ:rəli]: bằng tai
  Visually (adv) ['viʒuəli]: bằng mắt
  Deliver (v) [di'livə]: phát biểu, bày tỏ
  Feature (n) ['fi:t∫ə]: điểm đặc trưng
  Distinctive (adj) [dis'tiηktiv]: đặc biệt
  In common['kɔmən]: chung
  3. Từ Vựng Phần Listening Unit 7 Lớp 10

  Cloudy (a): có mây
  Cimb (v) [klaim]: leo
  In spite of : mặc dù = Despite
  Happen (v) ['hæpən]: xảy ra
  4. Từ Vựng Phần Writing Unit 7 Lớp 10

  Advantage (n)[əd'vantidʒ]: sự thuận lợi
  Disadvantage (n) [,disəd'va:ntidʒ]: điều bất lợi
  Memorable (adj) ['memərəbl]: đáng ghi nhớ
  Present (v) ['preznt]: trình bày
  Effective (adj) ['ifektiv]: có hiệu quả
  Entertain (v) [,entə'tein]: giải trí
  Enjoyable (adj) [in'dʒɔiəbl]:
  Increase (v) [in'kri:s]: tăng thêm
  Popularity (n) [,pɔpju'lærəti]: tính đại chúng, tính phổ biến
  Aware ( + of ) (adj) [ə'weə]: nhận thấy
  Global (adj) ['gləubl]: toàn cầu
  Responsibility (n) [ris,pɔnsə'biləti]: trách nhiệm
  Passive (adj) ['pæsiv]: thụ động
  Brain (n)[brein]: não
  Encourage (v) [in'kʌridʒ]: khuyến khích
  Violent (adj) ['vaiələnt]: hung hãn, bạo lực
  Interfere (v) [,intə'fiə]: can thiệp vào, xen vào
  Communication (n) [kə,mju:ni'kei∫n]: sự giao tiếp
  5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 7 Lớp 10

  Destroy (v) [dis'trɔi]: phá hủy
  Statue of Liberty (n) ['stæt∫u:]['libəti]: Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ
  Quarrel (v) ['kwɔrəl]: cãi nhau
  Enjoy (v) [in'dʒɔi]: thưởng thực
  Cancel (v) ['kænsəl]: hủy bỏ
  Appointment (n) [ə'pɔintmənt]: cuộc họp
  Manage (v) ['mænidʒ]: quản lý
  Council (n) ['kaunsl]: hội đồng
  Demolish (v)[di'mɔli∫]: phá hủy, đánh đổ
  Beef (n) [bi:f]: thịt bò
  Shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ]: sự thiếu hụt
  Condition (n)[ kən'di∫n]: điều kiện
  Bài tập minh họa

  Fill each gap with suitable words from the list below:
  answerphone, per, media, living, filming, mountains, watched, radio, listened, movie
  1/ We _______ in silence as the names of the dead were read out.
  2/ There are more cafés _______ square mile here than anywhere else in the country.
  3/ _______ was halted after the lead actor became ill.
  4/ I rang several times last week, but I kept getting his _______.
  5/ Greta Garbo was one of the great _______ stars of the 1930s.
  6/ Bonner _______ helplessly as the ball sneaked in at the near post.
  7/ The increase in interest rates will raise the cost of _______.
  8/ The Matterhorn is one of the biggest _______ in Europe.
  9/ The mass _______ has become one of the main instruments of political change.
  10/ I heard a good program on the _______ last night.
  Key
  1/ listened ; 2/ per ; 3/ Filming ; 4/ answerphone ; 5/ movie
  6/ watched ; 7/ living ; 8/ mountains ; 9/ media ; 10/ radio