Unit 7 Tiếng Anh lớp 12 Từ vựng Vocabulary Economic Reforms

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Từ Vựng Phần Reading Unit 7 Lớp 12

  stagnant ['stægnənt] (adj): trì trệ
  inflation [in'flei∫n] (n): sự lạm phát
  eliminate [i'limineit] (v): loại bỏ,loại trừ
  • to eliminate sth/sb from sth
  subsidy ['sʌbsidi] (n): sự bao cấp
  intervention [,intə'ven∫n] (n): sự can thiệp
  • state intervention (n): sự can thiệp của nhà nước
  dissolve [di'zɔlv](v): giải tán,giải thể
  substantial [səb'stæn∫əl] (adj): đáng kể, lớn
  dominate ['dɔmineit] (v): chi phối, thống trị
  commitment [kə'mitmənt] (n): lời hứa,lời cam kết
  reform [ri'fɔm] (v): cải tổ, cải cách
  to lead a life: sống một cuộc sống
  to improve [im'pruv] (v): cải tiến, cải thiện
  situation [,sit∫u'ei∫n] (n): tình hình
  measure ['meʒə] (n): biện pháp
  to promote [prə'mout] (v): đẩy mạnh
  to develop [di'veləp] (v): phát triển
  • development (n): sự phát triển
  • developed country (n): nước phát triển
  • developing country (n): nước đang phát triển
  • underdeveloped country (n): nước kém phát triển
  constantly ['kɔnstəntli] (adv): thường xuyên, liên tục
  to carry out (v): tiến hành
  to be aware of: có ý thức về
  National Congress ['næ∫ənl'kɑ:ŋgres]: Đại Hội tòan quốc
  to initiate [i'ni∫iit] (v): bắt đầu
  overall ['ouvərɔl] (adj): tòan diện
  renovation [,renə'vei∫n] (n): sự đổi mới
  to restructure [,ri'strʌkt∫ə] (v): cơ cấu lại, sắp xếp lại
  to raise [reiz] (v): nâng lên
  sector ['sektə] (n): khu vực
  priority [prai'ɔrəti] (n): quyền ưu tiên
  namely [‘neimli] (adv): cụ thể là
  to produce ['prɔdjus] (v): sản xuất
  • production [prə'dʌk∫n] (n): sự sản xuất
  • product ['prɔdəkt] (n): sản phẩm
  • productivity [prɑ:dʌk'tɪvətɪ] (n): năng suất
  consumer goods [kən'sjuməgudz] (n): hàng tiêu dùng
  trade relation [treɪdrɪ'leɪ∫n] (n): mối quan hệ thương mại
  to encourage [in'kʌridʒ] (v): khuyến khích
  domestic [də'mestik] (adj): nội địa
  to invest [in'vest] (v): đầu tư
  • investment [ɪn'vestmənt] (n): sự đầu tư, vốn đầu tư
  subsequent ['sʌbsikwənt] (n): đến sau, xảy ra sau
  to reaffirm ['riə'fəm] (v): tái xác nhận
  administrative [əd'ministrətiv] (adj): hành chính
  guideline [‘gaidlain] (n): nguyên tắc, chỉ đạo
  to adopt [ə'dɔpt] (v): chấp nhận, thông qua
  Land Law (n): Luật đất đai
  Enterprises Law['entərpraɪz]: Luật doanh nghiệp
  to lay–laid–laid: đặt
  legal ground ['li:glgraʊnd] (n): cơ sở pháp lý
  efficient [i'fi∫ənt] (adj): có hiệu quả
  • inefficient [ɪnɪ'fɪ∫ənt] (adj): không có hiệu quả
  cooperative [koʊ'ɑ:pərətɪv] (n): hợp tác xã
  to expand [iks'pænd](v): mở rộng
  to undergo (v): trải qua
  land use rights: quyền sử dụng đất
  ethnicminority ['eθnikmai'nɔriti] (n): người dân tộc thiểu số
  to gain [gein] (v): giành được, đạt được
  2. Từ Vựng phần Speaking Unit 7 Lớp 12

  sector ['sektə] (n): khu vực
  overall ['ouvərɔl] (adj): tòandiện
  disadvantaged [,disəd'vɑntidʒd] (adj): bị thiệt thòi về mặt xã hội
  the disadvantaged (n): người bị thiệt thòi, thua thiệt
  irrigation [,iri'gei∫n] (n): sự tưới tiêu, sự cung cấp nước
  drainage ['dreinidʒ] (n): hệ thống thóat nước
  positive ['pɔzətiv] (adj): tích cực
  curriculum [kə'rikjuləm] (n): chương trình giảng dạy
  textbook ['tekstbuk] (n): sách giáo khoa
  facilities [fə'siliti] (n): những tiện nghi
  highlyqualified ['haɪlɪ'kwɑ:lɪfaɪd] (adj): có đủ trình độ chuyên môn
  sensitivity [,sensə'tivəti] (n): tính nhạy cảm
  professional responsibility[prə'fe∫ənri,spɔnsə'biləti] (n): trách nhiệm nghề nghiệp
  health insurance [helθin'∫uərəns](n): bảo hiểm y tế
  appropriate [ə'proupriət] (adj): thích hợp, thích đáng
  policy ['pɔləsi] (n): chính sách
  advanced [əd'vɑnst] (adj): tiên tiến
  fertilize ['fətilaiz] (v): bón phân
  pesticide ['pestisaid] (n): thuốc trừ sâu
  dyke [daik] (n): đê, con đê
  dam [dæm] (n): đập (ngăn nước)
  3. Từ Vựng Phần Listening Unit 7 Lớp 12

  inhabitant [in'hæbitənt] (n): dân cư
  discourage [dis'kʌridʒ] (v): làm nản lòng,nhụt chí
  • to discourage sb from sth: ngăn cản ai làm gì
  encourage [ɪn'kʌrɪdʒ] (v): động viên
  drug [drʌg] (n): ma túy
  • drugtaking (n): sử dụng ma túy
  • drugtaker (n): người sử dụng ma túy
  world population [wɜ:rldpɑ:pjə'leɪ∫n] (n): dân số thế giới
  island ['ailənd] (n): đảo
  • islander (n): người dân ở đảo
  Prime Minister [praim'ministə] (n): thủ tướng
  to warn[wɔn]sbaboutsth (v): dặn ai đề phòng cái gì
  to take someone’s advice: nghe theo lời khuyên của ai
  legal ['ligəl] (adj): hợp pháp
  • illegal [i'ligəl] (adj): bất hợp pháp
  to export ['ekspɔt] (v): xuất khẩu
  to import ['ɪmpɔ:rt] (v): nhập khẩu
  to discover [dis'kʌvə] (v): khám phá
  • discovery [dɪ'skʌvərɪ] (n): sự khám phá
  plant [plɑnt] (n): thực vật
  negative ['negətiv] (adj): tiêu cực
  to bring about: dẫn đến, gây ra
  eventually [i'vent∫uəli] (adv): cuối cùng
  powerful ['pauəfl] (adj): rất mạnh
  rationally ['ræ∫ənl] (adv): có lý trí, dựa trên lý trí
  to run short of: thiếu
  to take notice ['noʊtɪs]: quan tâm đến
  before long (idm): ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa
  to be in ruin ['ru:ɪn]: trong tình trạng hư hại
  to force [fɔ:rs] (v): bắt buộc
  to take measures ['meʒəz] (v): áp dụng biện pháp
  to prevent sb from doing sth: ngăn không cho ai làm gì
  On the contrary ['kɑ:ntrərɪ]: trái lại
  to put sb into prison ['prɪzn]: bỏ ai vào tù
  to save sb from doing sth: cứu ai khỏi
  the rest of one’s time: thời gian còn lại của ai
  4. Từ Vựng phần Writing Unit 7 Lớp 12

  branch [brɑnt∫] (n): ngành (sản xuất),chi nhánh
  fishery ['fi∫əri](n): công nghiệp cá, nghề cá
  forestry ['fɔristri](n): lâm nghiệp
  to overcome (v): vượt qua
  5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 7 Lớp 12

  vacation [və'kei∫n](n): ngày nghỉ
  to go wrong: gặp rắc rối
  to quit [kwit]: thôi, ngừng
  to be on: đang họat động
  to recognize ['rekəgnaiz] (v): nhận ra
  from the distance ['dɪstəns]: từ đằng xa
  to pack one’sbag [pæk] (v): thu xếp, khăn gói (chuẩn bị để đi)
  Bài tập minh họa

  Practical exercise

  Choose the word or phrase that best fit the blank space in the following passage.
  Substantial exports developing country reaffirmed reforms inflation economy
  Vietnam is a densely-populated, (1)______ that in the last 30 years has had to recover from the ravages of war. (2) _________ progress was achieved from1986 to 1997 in moving forward from an extremely low level of development and significantly reducing poverty.
  Since 2001, Vietnamese authorities have (3) __________ their commitment to economic liberalization and international integration. They have moved to implement the structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries. .
  Vietnam's membership in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and entry into force of the US-Vietnam Bilateral Trade Agreement in December 2001.have led to even more rapid changes in Vietnam's trade and economic regime. Vietnam's (4) __________ to the US doubled in 2002 and again in 2003.
  Vietnam joined the WTO (World Trade Organization) in January 2007, following over a decade long negotiation process. This should provide ail important boost to the (5) ______ and should help to ensure the continuation of liberalizing (6)_________.
  Vietnam is working to create jobs to meet the challenge of a labor force that is growing by more than one million people every year. Vietnamese authorities have tightened monetary and fiscal policies to stem high (7)________. Hanoi is targeting an economic growth rate of 7.5-8% during the next five years.
  Key

  Vietnam is a densely-populated, (1) developing country that in the last 30 years has had to recover from the ravages of war. (2) Substantial progress was achieved from1986 to 1997 in moving forward from an extremely low level of development and significantly reducing poverty.
  Since 2001, Vietnamese authorities have (3) reaffirmed their commitment to economic liberalization and international integration. They have moved to implement the structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries. .
  Vietnam's membership in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and entry into force of the US-Vietnam Bilateral Trade Agreement in December 2001.have led to even more rapid changes in Vietnam's trade and economic regime. Vietnam's (4) exports to the US doubled in 2002 and again in 2003.
  Vietnam joined the WTO (World Trade Organization) in January 2007, following over a decade long negotiation process. This should provide ail important boost to the (5) economy and should help to ensure the continuation of liberalizing (6) reforms.
  Vietnam is working to create jobs to meet the challenge of a labor force that is growing by more than one million people every year. Vietnamese authorities have tightened monetary and fiscal policies to stem high (7) inflation. Hanoi is targeting an economic growth rate of 7.5-8% during the next five years.