Unit 8 Tiếng Anh lớp 11 Từ Vựng Vocabulary Celebrations

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  Từ Vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 11

  agrarian [ə'greəriən] (adj): (thuộc) nghề nông
  apricot blossom ['eiprikɔt 'blɔsəm] (n): hoa mai
  cauliflower ['kɔliflauə] (n): súp lơ, bông cải
  comment ['kɔment] (n): lời nhận xét
  crop [krɔp] (n): mùa vụ
  depend (on) [di'pend] (v): tùy vào, phụ thuộc vào
  do a clean up [kli:n] (exp): dọn dẹp sạch sẽ
  evil spirit ['i:vl 'spirit] (n): quỷ ma
  fatty pork ['fæti pɔ:k] (n): mỡ (heo)
  French fries [frent∫ fraiz] (n): khoai tây chiên
  good spirit [gud 'spirit] (n): thần thánh
  kimono [ki'mounou] (n): trang phục truyền thống Nhật Bản
  kumquat tree ['kʌmkwɔt] (n): cây quất vàng
  longevity [lɔn'dʒeviti] (n): trường thọ
  lucky money ['lʌki 'mʌni] (n): tiền lì xì
  lunar calendar ['lu:nə 'kælində] (n): âm lịch
  mask [mɑ:sk] (n): mặt nạ
  Mid-Autumn Festival [mid 'ɔ:təm 'festivəl] (n): Tết trung thu
  National Independence Day ['næ∫nəl ,indi'pendəns dei] (n): ngày Quốc khánh
  overthrow [,ouvə'θrou] (v): lật đổ
  pagoda [pə'goudə] (n): ngôi chùa
  parade [pə'reid] (v): diễu hành
  peach blossom [pi:t∫'blɔsəm] (n): hoa đào
  pine tree ['paintri:] (n): cây thông
  positive ['pɔzətiv] (adj): tích cực
  pray (for) [prei] (v): cầu nguyện
  preparation [,prepə'rei∫n] (n): sự chuẩn bị
  roast turkey [roust 'tə:ki] (n): gà lôi quay
  shrine [∫rain] (n): đền thờ
  similarity [,simə'lærəti] (n): nét tương đồng
  solar calendar ['soulə 'kælində] (n): dương lịch
  spread [spred] (v): kéo dài
  sticky rice ['stiki rais] (n): gạo nếp
  Thanksgiving ['θæηks,giviη] (n): lễ tạ ơn
  Valentine’s Day ['væləntain dei] (n): lễ tình nhân
  ward off [wɔ:d] (v): né tránh
  wish [wi∫] (n): lời chúc
  Bài tập minh họa

  Fill in each blank of the sentences with one word from the box.
  preparations decorate celebrate excited popular
  wrapped represent influence traditional exchange
  1. How do people ________ New Year in your country?
  2. On the first days of Tet, people often visit relatives and friends to ________ New Year wishes.
  3. Japanese usually ________ their houses with some small pine trees, which _________constancy and longevity.
  4. People believe that what they do on the first day of the year will ________ their luck during the whole year.
  5. People usually make __________ for Tet severals weeks beforehand.
  6. Tet is also the time for children to receive lucky money _________ in red envelopes.
  7. Besides the _______ flowers for Tet such as peach flowers and apricot flowers, the kumquat trees are also _______ throughout the country.
  8. Children are always _________ about the Tet holiday.
  Key
  1. How do people celebrate New Year in your country?
  2. On the first days of Tet, people often visit relatives and friends to exchange New Year wishes.
  3. Japanese usually decorate their houses with some small pine trees, which represent constancy and longevity.
  4. People believe that what they do on the first day of the year will influence their luck during the whole year.
  5. People usually make preparations for Tet severals weeks beforehand.
  6. Tet is also the time for children to receive lucky money wrapped in red envelopes.
  7. Besides the traditional flowers for Tet such as peach flowers and apricot flowers, the kumquat trees are also popular throughout the country.
  8. Children are always excited about the Tet holiday.