Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 Bài nghe Listening The post office

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Before You Listen Unit 9 Lớp 11

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)
  1. Is your family on the phone? What is your phone number? (Gia đình bạn có dùng điện thoại không? Số điện thoại của bạn là gì?)
  2. Does any member of your family have a cellphone? What make is it? (Có thành viên nào trong gia đình bạn có điện thoại di động không? Nhãn hiệu là gì?)
  3. What do you think are the advantages and disadvantages of cellphones? (Theo em những lợi ích và tác hại của điện thoại di động là gì?)
  Guide to answer

  1. Yes, we have a phone at home. Our phone number is 08 8018883.
  2. Yes, we have a Apple/Samsung/Oppo cell phone.
  3. With a mobile phone, you can contact other people easily. You always feel close to your family even when you are away from home. However, you don't have much privacy.
  2. While You Listen Unit 9 Lớp 11

  You will hear some information about the development of Vietnam's telephone system over the past few years. Listen and do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe một số thông tin về sự phát triển của hệ thống điện thoại của Việt Nam trong vài năm qua. Nghe và làm các bài tập theo sau.)
  Unit 9 Listening Task 1

  Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following statements and question. (Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu nói và câu hỏi sau đây.)
  1. According to the passage, Vietnam ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.
  A. 6th B. 2nd C. 30th D. 8th
  2. Vietnam is among the……… countries in the world that have more than two million telephones.
  A. 6 B. 140 C. 13 D. 30
  3. In 1996, Vietnam began upgrading its………… networks.
  A. mobile phone C. fixed telephone
  B. subscriber D. post office
  4. According to the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam have telephone services.
  A. 90 B. 80 C. 14 D. 93
  5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?
  A. The increase in the number of telephones.
  B. The growth in the capacity of the mobile phone system.
  C. The change of the international telephone system.
  D. The reduction in monthly telephone fees.
  Guide to answer

  12345
  BDCDC
  Unit 9 Listening Task 2

  Listen again and answer the following questions. (Lắng nghe lại bài và trả lời những câu hỏi sau)
  1. According to the passage, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers? (Theo như bài văn, quốc gia nào phát triển cao nhất số lượng người đăng ký sử dụng điện thoại?)
  2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s? (Vào đầu những năm 1990 ở Việt Nam có bao nhiêu điện thoại?)
  3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996? (Các số điện thoại cố định đã thay đổi ra sao vào năm 1996?)
  4. When did the change of mobile telephone numbers take place? (Khi nào diễn ra sự thay đổi số điện thoại di động?)
  5. According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam? (Theo đoạn văn thì có bao nhiêu bưu điện xã ở Việt Nam?)
  Guide to answer

  1. China has the highest growth in the number of telephone subscribers.
  2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.
  3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.
  4. In 2001
  5. There are 6,014 communal post offices in Vietnam.
  3. After You Listen Unit 9 Lớp 11

  Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passage. Your summary should have the following points. (Làm việc nhóm. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn vừa nghe. Phần tóm tắt của bạn nên có những điểm sau đây.)
  Guide to answer

  A: Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed and ranks second to China in growth telephone numbers.
  B: And in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.
  C: In 2002, mobile phone system was introduced and upgraded.
  D: And since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed and mobile phones.
  A: In the future, Vietnam will expand the telephone networks to rural areas.
  4. Tapescript Listening Unit 9 Lớp 11

  Over the past few years, Vietnam has quickly developed its telephone system. Vietnam ranks second only to China for growth in the number of telephone subscribers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephone subscribers.
  In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietnam. At present, we have more than six million subscribers.
  In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone network and changing numbers from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.
  Five years later, the mobile phone system was upgraded to meet the growth of customer demand. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed and mobile telephones.
  In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietnam have telephone services. A network of 6.014 communal post offices have been set up across the country.
  Phần dịch bài nghe Unit 9 Tiếng Anh lớp 11
  Vài năm qua, Việt Nam đã phát triển hệ thống điện thoại cố định một cách nhanh chóng. Việt Nam xếp hạng thứ hai sau Trung Quốc về số người đăng ký sử dụng điện thoại. Nó nằm trong số 30 quốc gia trên thế giới có hơn 2 triệu người đăng ký sử dụng điện thoại.
  Đầu những năm 1990, chỉ có 140.000 điện thoại cố định ở Việt Nam. Hiện tại, chúng ta đã có hơn 6 triệu người đăng ký.
  Năm 1996, Việt Nam đã bắt đầu nâng cấp mạng lưới sửa chữa điện thoại và chuyển đổi từ 6 lên 7 số ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như từ 5 lên 6 số ở các tỉnh thành khác.
  Năm năm sau đó, hệ thống điện thoại di động được nâng cấp để bắt kịp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Từ năm 2000, Việt Nam đã giame chi phí của một số dịch vụ, đặc biệt là cước hàng tháng cho sửa chữa và điện thoại di động.
  Trong tương lai, việc bảo dưỡng sẽ được trả phí ở một số khu vực nông thôn. Hiện tại, 93% bưu điện xã ở Việt Nam có dịch vụ điện thoại. Một mạng lưới 6.014 bưu điện xa đã được thành lập khắp trên đất nước.