Vật lý lớp 6 - Bài 28-29. Sự sôi

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 87 sgk vật lí 6. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?
  Lời giải:
  Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C
  Bài C2 trang 87 sgk vật lí 6. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thâý các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?
  Lời giải:
  Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C
  Bài C3 trang 87 sgk vật lí 6. Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều?
  Lời giải:
  Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C
  Bài C4 trang 87 sgk vật lí 6. Trong khi nước sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?
  Lời giải:
  Không tăng.
  Bài C5 trang 87 sgk vật lí 6. Trong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?
  Lời giải:
  Bình đúng
  Bài C6 trang 87 sgk vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau:
  a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)................ Nhiệt độ này gọi là (2).................. của nước.
  b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)................
  c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)............... vừa bay hơi trên (5)................
  Các từ để điền:
  - 1000C, gần 1000C.
  - Thay đổi, không thay đổi.
  - Nhiệt độ sôi.
  - Bọt khí.
  - Mặt thoáng.
  Lời giải:
  (1) 1000C.
  (2) Nhiệt độ sôi.
  (3) Không thay đổi.
  (4) Bọt khí.
  (5) Mặt thoáng.
  Bài C7 trang 88 sgk vật lí 6. Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?
  Lời giải:
  Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi.
  Bài C8 trang 88 sgk vật lí 6. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?
  Lời giải:
  Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.
  Bài C9 trang 88 sgk vật lí 6. Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào?
  [​IMG]
  Lời giải:
  - Đoạn AB ứng với quá trình nóng lên của nước.
  - Đoạn BC ứng với quá trình sôi của nước.