Vật lý lớp 6 - Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 18 sgk vật lý 6. Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?
  Bài giải:
  397 g chỉ lượng sữa chứa trong hộp.
  Bài C2 trang 18 sgk vật lý 6. Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?
  Bài giải:
  500 g chỉ lượng bột giặt trong túi.
  Bài C3 trang 18 sgk vật lý 6. Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống
  - 397g
  - 500g
  - GHĐ
  - lượng
  - khối lượng
  (1)........... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.
  Bài giải:
  (1) - 500 g;
  Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  (2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.
  - 397g
  - 500g
  - GHĐ
  - lượng
  - khối lượng
  Bài giải:
  (2) - 397 g;
  Bài C5 trang 18 sgk vật lý 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  Mọi vật đều có(3) .............
  - 397g
  - 500g
  - GHĐ
  - lượng
  - khối lượng
  Bài giải:
  (3) - khối lượng
  Bài C6 trang 18 sgk vật lý 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  Khối lượng của một vật chỉ (4)........... chất chứa trong vật.
  - 397g
  - 500g
  - GHĐ
  - lượng
  - khối lượng
  Bài giải:
  (4) - lượng;
  Bài C7 trang 19 sgk vật lý 6. Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh (5), và con mã (6).
  [​IMG]
  Bài giải:
  - đòn cân (1)
  - đĩa cân (2)
  - kim cân (3)
  - hộp quả cân (4)
  - ốc điều chỉnh (5)
  - con mã (6)
  Bài C8 trang 19 sgk vật lý 6. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.
  Bài giải:
  GHĐ của Rô-bec-van là tổng lượng các quả cân trong hộp quả cân. ĐCNN của cân Rô-bec-van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.
  Bài C9 trang 19 sgk vật lý 6. Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc (1)............. Đặt (2)...........lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3)............. có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4)..............., kim cân nằm (5)......... bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)........... trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của (7)..............
  - quả cân
  - vật đem cân
  - điều chỉnh số 0
  - đúng giữa
  - thăng bằng
  Trả lời:
  (1) - điều chỉnh số 0;
  (2) - vật đem cân;
  (3) - quả cân;
  (4) - thăng bằng;
  (5) - đúng giữa;
  (6) - quả cân;
  (7) - vật đem cân.
  Bài C10 trang 19 sgk vật lý 6. Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-bec-van.
  Bài giải:
  Đầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc điều chỉnh số 0 đặt 1 quả táo đem cân lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa báng chia độ. Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của vật đem cân. Quả táo nặng 150g.
  Bài C11 trang 20 sgk vật lý 6. Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.
  Bài giải:
  Chú ý vào các hình.
  Bài C12 trang 20 sgk vật lý 6. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc gia đình em) thường dùng và dùng cân đó để xác định khối lượng của một ống bơ gạo cỏ ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh kết quả đo của em với kết quả đo của các bạn khác trong tổ.
  Bài giải:
  Lưu ý :
  GHĐ là khoảng cách lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đo được.
  ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên cân.

  Bài C13 trang 20 sgk vật lý 6. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì ?
  [​IMG]
  Bài giải:
  Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.