Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội
  a, Yêu cầu
  - Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội
  - Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
  b, Hướng dẫn cách tiến hành:
  Bước 1: Lập một hệ trục:
  OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa
  O’X’ thê rhieenj nhiệt độ, 1cm ứng với 5oC
  Trục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 tháng
  Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn.Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

  02.jpg

  Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ
  - Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?
  - Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?
  - Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?
  - Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?
  - Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?
  - Đơn vị để tính nhiệt độ là ............... Đơn vị để tính lượng mưa là ...............
  - Nhiệt độ cao nhất: ............... vào tháng ............... Nhiệt độ thấp nhất: ............... vào tháng ............... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: ...............
  - Lượng mưa cao nhất: ............... vào tháng ............... Lượng mưa thấp nhất: ............... vào tháng ............... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: ...............
  Lời giải chi tiết
  Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong năm của Hà Nội

  01.png

  - Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.
  - Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường là yếu tố nhiệt độ.
  - Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột là yếu tố lượng mưa.
  - Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.
  - Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.
  - Đơn vị để tính nhiệt độ là oC. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.
  - Nhiệt độ cao nhất: 28,9oC vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4oC vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5oC
  - Lượng mưa cao nhất: 335mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312mm.