Vị trí trung tâm của cơn bão số 3 ở khoảng 111° kinh Đông và 17° vĩ Bắc, cơn bão số 4 ở khoảng 107° kinh Đông và 19° vĩ Bắc

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪