Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:
  a) Số lượng số chẵn và số lượng số lẻ
  b) số lượng số nguyên tố trong dãy

  Trả lời
  Đối với với bài toán này thì phần kiểm tra số nguyên dương N(N<100) và dãy A gồn N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000 giống như bài tập 5 đã nêu ờ trên. Chúng ta chi cần giải quyết thêm 2 vấn đề nữa, đó là đếm số lượng số chẵn, số lẻ và số lượng số nguyên tố trong dãy.
  Chưntg trình:
  PHP:
  1. progran baitap6_chuong4;
  2. uses crt;
  3. var
  4. array[1..100] of integer;
  5. if: boolean;
  6. N, i„ l: integer; so_nt, so_chan: integer;
  7. begin
  8. for i := -1000 to 1000 do if i>0 then NT:= false;
  9. so_chan:=0; so_nt:=0;
  10. {Nhap vao)
  11. repeat
  12. write('So phan tu cua day A (N<=100), N= *);
  13. readln(N);
  14. until (N>0) and
  15. (N<=100);
  16. for i:= 1 to N do
  17. begin
  18. {kiem tra cac phan tu cua day khi nhap vao}
  19. repeat
  20. write('A[',i,']= ');readln(A[i]);
  21. if (a[i]>1000) or (a[i]<-1000) then
  22. write('Moi nhap lai ");
  23. until (a[i]>-1000) and (a[i]<1000); = if A[i] mod 2 =0 then so_chan:= so_chan + 1; if A[i] >1 then
  24. begin
  25. u: = 2 ;
  26. while ((u<=sqrt (A[i])) and (A[i] mod u<>0))) do u: = u + 1; if u>sqrt(A[i]) then so_nt:= so_nt + 1;
  27. end,
  28. end;
  29. {In ra man hinh}
  30. writeln('So luong so chan:',so_chan);
  31. writeln('So luong so le:',N - so_chan);
  32. writeln(’So luong so nguyen tro:', so_nt);
  33. readln
  34. End.
  Khi chạy chương trình, ta lần lượt nhập các phần tử của dãy A:
  Với N = 3 và các phần tử được nhập vào theo thứ tự:
  Mã (Text):
  1. A[1]=5
  2. A[2]=7
  3. A[3]=900
  thì chương trình đưa ra thông báo:
  So luong so chan: 1
  So luong so le: 2
  So luong so nguyen to: 2
  - Với 5 và các phần tử được nhập vào theo thứ tự:
  Mã (Text):
  1. A[1]=12
  2. A[2]=3 A[3]=5
  3. A[4>10 A [5] =11
  thì chương trinh đưa ra thông báo:
  So luong so chan: 2
  So luong so le: 3
  So luong so nguyen to: 3
  Kết quả của chương trình như hình 63 sau đây:
  01.jpg
  Trong trường hợp số phần tử nhập vào và giá trị các phần tử của dãy A không thỏa mãn điều kiện thì chương trình sẽ có thông báo mời nhập lại. Chẳng hạn, trong các trường hợp sau đây:
  A[1] = 12
  A [ 2] = 2000 thì chương trình đưa ra yêu cầu Moi nhap lai A[2]= 800 A[3 = 17
  A [ 4] = -1500 thì chương trình đưa ra yêu cầu Moi nhap lai A[4]= -200 A[5] =31 A [ 6 = 5 A[7 = 350
  Kết quả chương trình đưa ra thông báo (Hình 64):
  So luong so chan: 4
  So Luong so le: 3
  So luong so nguyen to: 3
  02.jpg