229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – Lương Tuấn Đức

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 30 trang tuyển tập 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất trong chương trình Đại số 10, các bài toán ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, với nhiều dạng bài tập.
  Trích dẫn tài liệu:
  + Điểm D thuộc trục tung sao cho D, E(4; 2), F(5; 4) thẳng hàng. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
  A. D nằm phía trong đường tròn tâm O, bán kính R = 4
  B. D nằm phía ngoài đường tròn tâm O, bán kính R = 7
  C. D nằm phía trong đường tròn tâm I(4; 3), bán kính R = 4√6
  D. D nằm phía ngoài đường tròn tâm K(1; 2), bán kính R = 2√17
  + Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A(1; 3), B(0; 2), C(2; 1). Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng y = x – 1 sao cho biểu thức S = MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất.
  A. M(2; 1)
  B. M(3; 2)
  C. M(10; 9)
  D. M(6; 5)
  + Tồn tại hai giá trị m = a; m = b sao cho ba đường thẳng y = 2x – 1; y = mx – m ; y = 3x – m đồng quy tại điểm M. Tính giá trị biểu thức T = a + b.
  A. T = 2
  B. T = 4
  C. T = 5
  D. T = 0

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU