Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Trần Quang Thạnh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 30 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Nội dung tài liệu gồm các chủ đề:
  § 1. Đại cương về hàm số
  + Chủ đề 1. Tìm tập xác định của hàm số
  + Chủ đề 2. Xét sự biến thiên của hàm số
  + Chủ đề 3. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
  § 2. Hàm số bậc nhất
  + Chủ đề 1. Sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc nhất
  + Chủ đề 2. Xác định hàm số bậc nhất
  + Chủ đề 3. Hàm số y = |ax + b| và hàm số cho bởi nhiều công thức
  § 3. Hàm số bậc hai
  + Chủ đề 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai
  + Chủ đề 2. Lập phương trình parabol
  + Chủ đề 3. Các phép biến đổi đồ thị hàm số bậc hai
  + Chủ đề 4. Bài toán tương giao
  § 4. Ôn tập chương

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU