Dựa vào cấu tạo trùng roi xanh hãy giải thích hiện tượng xảy ra của thí nghiệm trên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào cấu tạo trùng roi xanh hãy giải thích hiện tượng xảy ra của thí nghiệm trên. Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau:
  - Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ
  … Diệp lục
  … Roi và điểm mắt
  - Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:
  … Có roi
  … Có thành xelulozo
  … Có diệp lục
  … Có điểm mắt
  Lời giải chi tiết
  - Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ
  … Diệp lục
  ✓ Roi và điểm mắt
  - Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:
  … Có roi
  … Có thành xelulozo
  ✓ Có diệp lục
  … Có điểm mắt