Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây :

  01.jpg

  a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011.
  b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những nhận xét bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:
  - Từ năm ... đến năm ... số dân thế giới ngày càng ...
  - Trong khoảng thời gian ... năm, số dân thế giới tăng là ... triệu người.
  - Trung bình một năm tăng ... triệu người ( tăng ... %/năm )
  Trả lời :
  a) Biểu đồ biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011:

  02.png

  b) Qua biểu đồ đã vẽ, ta rút ra những nhận xét sau:
  - Từ năm 1000 đến năm 2011 số dân thế giới ngày càng tăng
  - Trong khoảng thời gian 1011 năm, số dân thế giới tăng là 6699 triệu người.
  - Trung bình một năm tăng 6,626 triệu người ( tăng 0,09 %/năm )