Hoàn thành sơ đồ dưới đây về cách thích nghi của thực vật với môi trường hoang mạc

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪