Sách bài tập Lý 7 - Bài 25: Hiệu điện thế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 25.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:
  A. 500kV = ... V
  B. 220V = ...kV
  C. 0,5V= .... mV
  D. 6kV = ...V
  Trả lời:
  A. 500kV = 500 000V
  B. 220V = 0,220kV
  C. 0,5V = 500mV
  D. 6kV = 6000V

  Bài 25.2 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:
  01.jpg
  a) Giới hạn đo của vôn kế này
  b) Độ chia nhỏ nhất
  c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1)
  d) Số chỉ vôn kế khi kim ở vị trí (2)
  Trả lời:
  a) GHĐ: của vôn kế là 13V
  b) ĐCNN: của vôn kế là 0,5V
  c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 1 là 2V
  d) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 2 là 9V

  Bài 25.3 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.
  Pin tròn 1,5V• Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V
  Pin vuông 4,5V• Vôn kế có giới hạn đo là 20V
  Acquy 12V• Vôn kế có giới hạn đo là 3V
  Pin Mặt Trời 400mV• Vôn kế có giới hạn đo là 10V
  Trả lời:
  Pin tròn 1,5V -------- Vôn kế có giới hạn đo là 3V
  Pin vuông -------- Vôn kế có giới hạn đo là 10V
  Acquy 12V -------- Vôn kế có giới hạn đo là 20V
  Pin Mặt Trời 400mV ---------- Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V

  Bài 25.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?
  A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.
  B. Nguồn điện tạo ra giừa hai cực của nó một hiệu điện thế.
  C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.
  D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.
  Trả lời:
  => Chọn A

  Bài 25.5 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?
  A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang mắc trong mạch điện kín
  B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó
  C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở
  D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện
  Giải
  => Chọn D

  Bài 25.6 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?
  A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm
  B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.
  C. Giữa hai cực của một pin còn mới
  D. Giữa hai đầu bóng đèn pin khi chưa mắc vào mạch
  Trả lời:
  Chọn C

  Bài 25.7 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?
  A. 314mV
  B. 1,52V
  C. 3.16V
  D. 5,8V
  Giải
  => Chọn D

  Bài 25.8 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Dưới đây là một số thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế:
  1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0
  2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất
  3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế. trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện
  4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc
  5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo
  6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế. trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện
  7. Ghi lại giá trị vừa đo được
  Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo thứ tự nào dưới đây?
  A. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7
  B. 5 -> 1 -> 3 -> 4 -> 7
  C. 5 -> 6 ->1 -> 4 -> 7
  D. 1 ->5 -> 3 -> 4 -> 7
  Trả lời:
  => Chọn B

  Bài 25.10 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.
  1. Đơn vị đo trọng lượng là
  2. Đơn vị đo cường độ dòng điện là
  3. Đơn vị đo tần số của âm là
  4. Đơn vị đo hiệu điện thế là
  5. Đơn vị đo độ to của âm là
  a) vôn (V)
  b) đêxiben (dB)
  c) kilôgam (kg)
  d) niutơn (N)
  e) ampe (A) g( héc (Hz)
  Trả lời:
  1 — e; 2 — d; 3 — g; 4-a; 5 -b

  Bài 25.11 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.
  1. Đo trọng lượng bằng
  2. Đo cường độ dòng điện bằng
  3. Đo hiệu điện thế bằng
  4. Đo nhiệt độ bằng
  5. Đo khôi lượng bằng
  a) vôn kế
  b) bình tràn
  c) cân
  d) ampe kế
  e) lực kế
  g) nhiệt kế
  Trả lời:
  1-d ; 2-e ; 3-a ; 4 - g ; 5 - c

  Bài 25.12 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?
  Giải
  Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V

  Bài 25.13 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.
  Trả lời:
  So sánh số chỉ vôn kế và số vôn kế ghi trên vỏ của pin là bằng nhau.