Sách bài tập Lý 7 - Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 27.1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.
  01.png
  Trả lời:
  Số chỉ của các ampe kế là như nhau.

  Bài 27.2 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?
  02.jpg
  Hướng dẫn:
  Chọn B

  Bài 27.3 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, amppe kế A1 có số chỉ 0, 35A. Hãy cho biết:
  a) Số chỉ của ampe kế A2.
  b) Cường độ dòng điện qua các đèn Đ1 và Đ2.
  03.jpg
  Trả lời:
  a) Số chỉ của ampe kế A2 là 0,35A.
  b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là 0,35A.

  Bài 27.4 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4
  04.jpg
  a) Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V ; U23 = 2,5V. Hãy tính U13.
  b) Biết U13 = 11,2V; U12 =5,8V. Hãy tính U23.
  c) Biết U23 = 11,5V; U13 = 23,2V. Hãy tính U12.
  Trả lời:
  a) U13 = 4,9V
  b) U23 = 5,4V
  c) U12 = 11,7V

  Bài 27.5 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.5) không mắc nối tiếp với nhau?
  05.jpg
  Trả lời:
  => Chọn B

  Bài 27.6 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?
  06.jpg
  A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 vì đèn Đi được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.
  B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau
  C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đi vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều êlectron chạy tới hơn.
  D. Cường độ dòng điện chạy qua hai hai đèn là như nhau.
  Giải
  => Chọn D

  Bài 27.7 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?
  A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
  B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.
  C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.
  D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.
  Giải
  => Chọn A

  Bài 27.8 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?
  07.jpg

  A. Ii > I2 > I3
  B. I1 < I2 < I3
  C. l1 = I2 = I3
  D. l1 = I2 # I3
  Giải
  => Chọn C

  Bài 27.9 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?
  08.jpg
  A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1, lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ3
  B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3.
  C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn Đi và Đ3.
  D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau.
  Trả lời:
  => Chọn C

  Bài 27.10 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0, 35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đi là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V. Hãy:
  09.jpg
  a) Tính cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và và đi qua đèn Đ2
  b) Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2
  Trả lời:
  a) Cường độ dòng điện đi qua đèn Đi và đi qua đèn Đ2 là bằng nhau và bằng: I1 = I2 = I = 0,35A
  b) Hiệu điện thế Ư13 giữa 2 đầu ngoài cùng của 2 đèn Đi và Đ2:
  U13 = Ui2 + U23 = 3,2 + 2,8 =6,0V

  Bài 27.11 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế V có số chỉ là U = 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ U1= 2,8V.
  10.jpg
  a) Tính cường độ dòng điện l1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2.
  b) Tính hiệu điện thế U2 giữa hai bóng đèn Đ1 và Đ2
  c) Độ sáng nào của các đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V?Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.
  Giải
  a) Cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Đ1, Đ2
  I1 = I2 = I = 0,25A
  b) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2:
  U2 = U - U1 = 5,8 - 2,8 = 3,0 V
  c) Độ sáng của các đèn sẽ tăng lên

  Bài 27.12 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11 trong đó vôn kế V có số chỉ 6,2V; vôn kế V1 có số chỉ 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.
  11.jpg
  Trả lời:
  Hiệu điện thế giữa đầu mỗi bóng đèn U1 = UV1 = 3,2V

  Bài 27.13 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.
  12.jpg
  Trả lời:
  Hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi bóng đèn U1 = UV1 = 3,0V
  U2 = U - U1= 5,8 - 3 = 2,8 (V)

  Bài 27.14 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7.
  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.
  13.jpg
  a) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và Vi có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?
  b) Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế U1 chỉ U1d = 1,5V. Tính số chỉ U2đ của vôn kế v2khi đó.
  Giải
  a) Khi K mở vôn kế V chỉ Um = 3V;
  Vôn kế V1 chỉ: U1m= 0
  b) Khi K đóng: số chỉ vôn kế v2 : U2d = Uđ - U1d = 2,5 - 1,5 = 1V.