Sinh học 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

  • ADN tự nhân đôi diễn ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kỳ trung gian.
  • ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.
  • Quá trình tự nhân đôi:
   • 2 mạch ADN tách nhau dần theo chiều dọc.
   • Các nuclêotit trên 2 mạch ADN liên kết với nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS.
   • 2 mạch mới của 2 ADN dần được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.
  [​IMG]
  Quá trình tự nhân đôi ADN
  • Kết quả: 2 ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ, trong đó mỗi ADN con có 1 mạch của mẹ, 1 mạch mới tổng hợp từ nguyên liệu nội bào. (Đây là cơ sở phát triển của hiện tượng di truyền).
  • Quá trình tự nhân đôi của phân tử ADN theo những nguyên tắc sau :
   • Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ.
   • Nguyên tắc giữ lại 1 nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có 1 mạch mới được tổng hợp từ các Nucleôtit tự do trong môi trường nội bào và một mạch khuôn của ADN mẹ.
  2. Bản chất của gen

  [​IMG]
  • Gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.
  • Bản chất hóa học của gen là ADN – Mỗi gen cấu trúc là một một đoạn mạch của phân tử ADN, lưu giữ thông quy định cấu trúc của một loại prôtêin.
  • Chức năng: gen là cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của 1 loại prôtêin.
  3. Chức năng của ADN

  • Mang thông tin di truyền là số lượng, thành phần, trình tự các nucleotid trên ADN.
  • Bảo quản thông tin di truyền là mọi sai sót trên phân tử ADN hầu hết đều được các hệ thống enzim sửa sai trong tế bào sửa chữa.
  • Truyền đạt thông tin di truyền (qua nhân đôi ADN) từ tế bào này sang tế bào khác.
  Bài tập minh họa

  Ví dụ:

  Một đoạn phân tử ADN có A = 1600 nu, có X = 2A
  a. Tìm số lượng Nu loại T, G, X.
  b. Phân tử ADN có bao nhiêu vòng xoắn?
  c. Tính chiều dài của phân tử ADN nói trên.
  d. Khi đoạn phân tử ADN trên tự nhân đôi để tạo ra 2 phân tử ADN con mới, môi trường nội bào cần cung cấp số nu mỗi loại là bao nhiêu?
  Gợi ý trả lời:

  a) T = A = 1600 (Nu); G = X = 2 A = 1600 x 2 = 3200 (Nu)
  b) Số vòng xoắn:
  N = 2A + 2G = 2 x 1600 + 2 x 3200 = 9600 (Nu)
  ⇒ Số vòng xoắn: C = N : 20 = 480 (vòng)
  c) Tính chiều dài (L):
  L = (N/2) x 3,4 = (9600: 2) 3,4 = 16320 (A0)
  d) Khi đoạn phân tử ADN trên tự nhân đôi, số lượng nu môi trường nội bào cần cung cấp bằng chính số nu có trong phân tử ADN mẹ
  ⇒ Amt = Tmt = 1600 Nu; Gmt = Xmt = 3200 Nu