Sinh học 9 Bài 2: Lai một cặp tính trạng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Thí nghiệm của Men đen

  a. Các khái niệm

  • Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể.
  • Tính trội: Là tính trạng biểu hiện ở F1
  • Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện.
  b. Thí nghiệm

  • Lai hai giống đậu Hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.
  [​IMG]
  c. Kết luận

  Khi lai 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.
  2. Men đen giải thích kết quả thí nghiệm.

  • Quy ước:
   • Gen A hoa đỏ
   • Gen a hoa trắng
   • Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gen AA
   • Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa
  • Sơ đồ lai:
  P: Hoa đỏ x Hoa trắng
  AA aa
  G: A a
  F1 Aa(Hoa đỏ)
  F1 x F1: Aa x Aa
  GF1: A, a A, a
  F2: 1 AA (Hoa đỏ) : 2 Aa (Hoa đỏ) : 1 aa (Hoa trắng)
  • Kết quả:
  F2 Tỉ lệ kiểu gen: 1 AA: 2 Aa: 1 aa
  Tỉ lệ kiểu hình: 3 đỏ: 1 trắng.
  • Giải thích:
   • Mỗi tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định.
   • Trong tế bào sinh dưỡng các gen tồn tại thành từng cặp
   • Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng mà không hoà trộn vào nhau.
   • Các nhân tố di truyền được tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh.
  • Quy luật phân li:
  Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.