Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác SBT Ngữ văn 11 tập 2

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Viết một bài tóm tắt tiểu sử Các Mác.
  Trả lời:
  Bài tập này nhằm rèn luyện khả năng viết văn trên một thể tài cụ thể và đặc biệt: thể tài chân dung - thời sự, gắn với một nhân vật lịch sử. Để thực hiện được đề tài này, anh (chị) cần đọc các tài liệu đã giới thiệu trong phần Tiểu dẫn trong SGK hay có thể đọc mục từ Các Mác trong Bách khoa toàn thư.
  Có thể chọn một trong hai cách thể hiện :
  a) Cách viết bài giới thiệu về Các Mác căn cứ theo niên biểu đã đọc qua các tài liệu trên. Cụ thể :
  - Giới thiệu mở đầu về Các Mác : lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập chủ nghĩa Mác.
  - Giới thiệu cuộc đời của Các Mác qua những mốc thời gian đặc biệt: lập gia đình, gia nhập các tổ chức hay sáng lập các tổ chức cách mạng. Những đóng góp nổi bật trong các hoạt động đó về lí luận, về thực tiễn. Mốc ra đời của một số tác phẩm lớn và điểm qua ý nghĩa nội dung của các tác phẩm này.
  - Giới thiệu khái quát công lao của Các Mác đối với lịch sử đấu tranh của phong trào công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
  - Nêu hoặc phát biểu cảm tưởng về con người và sự nghiệp cách mạng của ông.
  b) Mô phỏng lại cách viết bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen. Cụ thể :
  - Giới thiệu mở đầu : Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số các nhà tư tưởng hiện đại, là người sáng lập chủ nghĩa Mác - cơ sở và nền tảng để xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học.
  - Giới thiệu Các Mác từ góc độ là nhà khoa học chân chính với các phát minh quan trọng của ông : Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người ; tìm ra quy luật riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại, tức là tìm ra quy luật về giá trị thặng dư. cần đưa ra nhận xét về ý nghĩa và tầm quan trọng của các đóng góp đó.
  - Giới thiệu Các Mác từ góc độ một nhà cách mạng đã tham gia hoạt động tích cực vào việc lật đổ xã hội tư bản và thiết chế nhà nước tư bản. Hoạt động quan trọng trên lĩnh vực này là xây dựng ý thức hệ tư tương cũng như chỉ ra vai trò lịch sử mới cho giai cấp vô sản. Hoạt động này gắn chặt với hoạt động tuyên truyền bằng báo chí của Các Mác.
  - Kết luận : nhấn mạnh vai trò và vị trí lịch sử của Các Mác.
  2. Phân tích ba cống hiến vĩ đại của Các Mác cho nhân loại và nghệ thuật mà Ăng-ghen đã sử dụng để làm nổi bật các cống hiến đó.
  Trả lời:
  Anh (chị) cần trình bày các cống hiến của Các Mác cho nhân loại theo trình tự:

  - Cống hiến đầu tiên : Các Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội trong mỗi giai đoạn của lịch sử loài người, chỉ ra nguyên tắc hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc xã hội. Để làm nổi bật cống hiến này của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh (dẫn chứng : ông so sánh Các Mác với nhà khoa học tự nhiên Đác-uyn).
  - Cống hiến thứ hai : Các Mác đã phát hiện ra giá trị thặng dư gắn liền với quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
  - Cống hiến thứ ba : Các Mác không chỉ dừng lại trên bình diện lí thuyết mà côn biến lí thuyết đó, chuyển lí thuyết đó thành động lực, thành sức mạnh vật chất, thành hành động cách mạng. Để làm rõ các cống hiến này của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biận pháp nghị luận tăng tiến (nêu dẫn chứng).