Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nông nghiệp.
  a) Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
  - Các công ty của Hoa Kì và Anh đã mua những diện tích đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu.
  - Có hai hình thức sản xuất nông nghiệp: tiểu điền trang và đại điền trang.
  - Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí, các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.
  - Nông nghiệp nhiều nước lệ thuộc nước ngoài.
  - Cải các ruộng đất chưa triệt để, trừ Cu-ba
  b) Các ngành nông nghiệp.
  - Hình thức canh tác chủ yếu: quảng canh và độc canh.
  - Ngành trồng trọt:
  + Nông sản chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả xuất khẩu.
  + Trồng trọt mang tính chất độc canh do lệ thuộc vào nước ngoài.
  + Lúa mì là sản phẩm xuất khẩu chính. Các nước xuất khẩu lúa mì là Bra-xin, Ac-hen-ti-na.
  + Phần lớn Trung và Nam Mĩ phải nhập lương thực, thực phẩm từ nước ngoài.
  - Ngành chăn nuôi:
  + Phát triển với quy mô lớn.
  + Chăn nuôi bò thịt và bò sữa phát triển ở các nước Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay
  + Cừu và lạc đà phân bố chủ yếu ở trên sườn núi Trung An- đét