Soạn giáo án Toán lớp 5 - CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, ...

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
  Ví dụ 1:
  Đặt tính rồi tính:
  a) \(23,8:10\) b) \(47,5:100\)
  Cách giải:
  [​IMG]
  Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho \(10\,,\,\,100\,,\,\,1000\,,\,\,...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.
  Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho \(10;\,\,100;\,\,1000;...\) ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001;...\)
  $\begin{array}{l}a:10 = a \times 0,1; \quad \quad \quad a:100 = a \times 0,01;\\a:1000 = a \times 0,001; \quad ...\end{array}$
  Ví dụ 2: Tính nhẩm
  $\begin{array}{l}17,45:10 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad &24,9:10\\423,8:100 \quad \quad \quad \quad \quad &7663,14:1000 \end{array}$
  Cách giải:
  $\begin{array}{l}17,45:10 = 1,75 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad & 24,9:10 = 2,49\\423,8:100 = 4,23 \quad \quad \quad \quad \quad & 7663,14:1000 = 7,66314\end{array}$
  Chú ý: Khi dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số \(0\).
  Ví dụ: \(0,15:10 = 0,015;\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad \quad 2,78:100 = 0,0278;\)
  \(45,3:10000 = 0,00453\).