Soạn giáo án Toán lớp 5 - CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:
  - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số \(0\).
  - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
  Ví dụ: Đặt tính rồi tính
  a) \(9:4,5\) b) \(4:1,25\)
  Cách giải
  a) Ta đặt tính rồi làm như sau:
  [​IMG]
  Vậy \(9:4,5 = 2\).
  b) Ta đặt tính rồi làm như sau:
  [​IMG]
  Vậy \(4:1,25 = 3,2\).
  2. Chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001; …
  Ví dụ: Đặt tính rồi tính:
  a) \(7:0,1\) b) \(3:0,01\)
  Cách giải
  [​IMG]
  Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001;...\) ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số \(0\).
  Ví dụ: Tính nhẩm:
  \(\begin{array}{l}a)\,\,5:0,1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad & c)\,28:0,001\\b)\,\,123:0,01 \quad \quad \quad \quad &d)\,54:0,0001\end{array}\)
  Cách giải:
  \(\begin{array}{l}a)\,\,5:0,1 = 50 \quad \quad \quad \quad \quad & c)\,28:0,001 = 28000\\b)\,\,123:0,01 = 12300 \quad \quad \quad \quad & d)\,54:0,0001 = 540000\end{array}\)