Soạn giáo án Toán lớp 5 - NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
  Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
  - Nhân như nhân các số tự nhiên.
  - Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
  Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(3,18 \times 4\)
  Bài giải
  Ta đặt tính rồi làm như sau:
  [​IMG]
  Vậy: \(3,18 \times 4 = 12,72\).
  Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(12,6 \times 15\)
  Bài giải
  Ta đặt tính rồi làm như sau:
  [​IMG]
  Vậy: \(12,6 \times 15 = 189\).