Soạn giáo án Toán lớp 5 - ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ôn tập đo diện tích
  Bảng đơn vị đo diện tích
  [​IMG]
  Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha).
  \(1ha = \,10000{m^2}\)
  Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(100\) lần, tức là:
  - Đơn vị lớn gấp \(100\) lần đơn vị bé tiếp liền.
  - Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{100}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

  2. Ôn tập đo thể tích
  [​IMG]
  Nhận xét: Trong các đơn vị đo thể tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(1000\) lần, tức là:
  - Đơn vị lớn gấp \(1000\) lần đơn vị bé tiếp liền.
  - Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị lớn tiếp liền.