Soạn giáo án Toán lớp 5 - VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
  [​IMG]
  Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần, tức là:
  - Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;
  - Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{10}}\) đơn vị lớn.
  2. Cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  Phương pháp chung:
  - Xác định hai đơn vị đo độ dài đã cho là gì và tìm được mối liên hệ giữa chúng.
  - Viết số đo độ dài đã cho thành phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân.
  - Viết phân số hoặc hỗn số vừa tìm được thành số thập phân gọn nhất.
  Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: \(5m\,2dm = ...m\)
  Phương pháp:
  - Vì \(5m\) đã có cùng đơn vị đo của đề bài nên ta giữ nguyên \(5m\).
  - Đổi \(2dm\) sang đơn vị \(m\). Ta tìm mối liên hệ giữa hai đơn vị đo đã cho là \(1m = 10dm\) hay \(1dm = \dfrac{1}{{10}}m\), từ đó ta chuyển \(2dm\) thành phân số thập phân có đơn vị là \(m\): \(2dm = \dfrac{2}{{10}}m\)
  - Chuyển từ số đo độ dài dưới dạng hỗn số thành số đo độ dài tương ứng dưới dạng số thập phân có đơn vị là \(m\).
  Cách giải:
  Theo bảng đơn vị đo độ dài ta có \(1m = 10dm\) hay \(1dm = \dfrac{1}{{10}}m\).
  Nên \(5m\,2dm = 5\dfrac{2}{{10}}m = 5,2m\)
  Vậy \(5m\,2dm = 5,2m\).
  Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: \(14m\,\,5cm = ...m\)
  Cách giải:
  Theo bảng đơn vị đo độ dài ta có \(1m = 100cm\) hay \(1cm = \dfrac{1}{{100}}m\).
  Nên \(14m\,\,5cm = 14\dfrac{5}{{100}}m = 14,05m\)
  Vậy \(14m\,\,5cm = 14,05m\).
  Ví dụ 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: \(246cm = ...m\)
  Phương pháp: Đổi \(246cm = 200cm + 46cm\), sau đó đổi \(200cm\) sang đơn vị \(m\) rồi làm tiếp tương tự như những ví dụ bên trên.
  Cách giải:
  \(246cm = 200cm + 46cm = 2m\,46cm = 2\dfrac{{46}}{{100}}m = 2,46m\)
  Vậy \(246cm = 2,46m\).
  Ví dụ 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: \(7,58m = ...m\,...cm = ...cm\).
  Phương pháp:
  -Xác định hai đơn vị đo độ dài đã cho là \(m\) và \(cm\) và tìm mối liên hệ giữa chúng \(1m = 100cm\) hay \(1cm = \dfrac{1}{{100}}m\) .
  - Viết \(7,58m\) dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân
  - Tách hỗn số thành phần nguyên và phần phân số, hai thành phần đều có đơn vị là \(m.\)
  - Chuyển phần phân số với đơn vị là \(m\) sang đơn vị \(cm\).
  Cách giải:
  $7,58m = 7\dfrac{{58}}{{100}}m = 7m + \dfrac{{58}}{{100}}m = 7m\, + 58cm = 7m\,\,58cm = 700cm + 58cm = 758cm$.
  Vậy \(7,58m = 7m\,\,58cm = 758cm\).