Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Khái niệm
  Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng, sẽ giúp Microsoft Access:
  • Quản lý dữ liệu được hợp lý hơn;
  • Bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu;
  • Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
  2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
  Ví dụ: Cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây:

  KHACH_HANG
  [​IMG]
  Bảng 1. Bảng KHACH_HANG

  MAT_HANG
  [​IMG]
  Bảng 2. Bảng MAT_HANG

  HOA_DON
  [​IMG]
  Bảng 3. Bảng HOA_DON

  Bước 1. Xác định trường để thiết lập liên kết
  • KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
  • MAT_HANG: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao
  • HOA_DON: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia
  Bước 2. Mở CSDL. Nháy nút
  [​IMG]
  hoặc chọn DatabaseTools -> Relationships để mở cửa sổ Relationships

  [​IMG]

  Hình 1. Mở cửa sổ Relationships
  Bước 3. Nháy nút
  [​IMG]
  hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn ShowTable... trong bảng chọn tắt. Khi đó xuất hiện hộp thoại Show Table (hình 2):

  [​IMG]
  Hình 2. Hộp thoại Show Table
  • Trong hộp thoại Show Table chọn các bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add.
  • Cuối cùng nháy Close để đóng cửa sổ Show Table.
  Bước 4. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng
  • Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổ Relationships (hình 3).
  [​IMG]
  Hình 3. Cửa sổ Relationships
  • Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.
  • Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.
  [​IMG]
  Bước 5. Nháy nút [​IMG] để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.

  3. Xóa liên kết giữa các bảng
  Thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1. Nháy chuột vào đường liên kết;
  • Bước 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes;
  • Bước 3. Chọn Save để lưu lại.
  4. Sửa liên kết
  Thực hiện theo các bước sau:
  Bước 1. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships;

  [​IMG]
  Bước 2. Thực hiện các thay đổi cần thiết. Chọn OK;

  Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

  Bài tập minh họa
  Câu hỏi
  Em hãy cho biết các điều kiện cần thiết để liên kết 2 bảng với nhau?

  Gợi ý trả lời:

  Điều kiện liên kết giữa 2 bảng:
  • Liên kết được thiết lập dựa trên thuộc tính khóa (Khóa chính hoặc khóa ngoại);
  • Các trường dùng để liên kết giữa 2 bảng phải có cùng kiểu dữ liệu (Data Type).
  Theo LTTK Education tổng hợp