Tin học 12 Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Nội dung
  Bài 1

  • Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như trong mục 1 Bài 7.
  • Nhập các dữ liệu cho dưới đây vào các bảng tương ứng:
  [​IMG]
  a) Dữ liệu nguồn của bảng KHACH_HANG

  [​IMG]
  b) Dữ liệu nguồn của bảng HOA_DON

  [​IMG]
  c) Dữ liệu nguồn của bảng MAT_HANG


  Hình 1. Dữ liệu của CSDL Kinh doanh

  Gợi ý làm bài:
  Thực hiện các thao tác sau đây:
  • Khởi động Access: Start/ program/ Microsoft Access
  • Tạo CSDL KINH_DOANH gồm 3 bảng theo mẫu có cấu trúc như trong hình 1 ở trên theo các bước sau:
   • Bước 1. Vào File/ New/ Blank Database;
   • Bước 2. Gõ tên CSDL KINH_DOANH/ Nháy nút Create;
   • Bước 3. Nháy đúp và Create table in Design view;
   • Bước 4. Tạo 3 bảng KHACH_HANG(Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi), HOA_DON(So_don, Ma_khach_hang, Ma_mat_hang, So_luong, Ngay_giao_hang), MAT_HANG(Ma_mat_hang, Ten_mat_hang, Don_gia);
   • Bước 5. Lưu và kết thúc Access.
  Bài 2
  Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để có sơ đồ liên kết như trên hình 2dưới đây:

  [​IMG]
  Hình 2. Sơ đồ liên kết

  Chú ý:
  • Để xóa một liên kết, nháy vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn phím Delete.
  • Để sửa liên kết, nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở lại hộp thoại Edit Relationships.
  Gợi ý làm bài:

  Thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1. Nháy nút
   [​IMG]
   trên thanh công cụ (hoặc chọn Tools \(\rightarrow\) Relationships...);
  • Bước 2. Nháy phải chuột vào vùng trống trong cửa sổ Relationships \(\rightarrow\) chọn Show Table... \(\rightarrow\) Xuất hiện hộp thoại Show Table (hình 3).
  [​IMG]
  Hình 3. Hộp thoại Show Table
  • Bước 3. Chọn bảng cần liên kết trong hộp thoại ShowTable (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add. Cuối cùng nháy Close để đóng cửa sổ Show Table.
  • Bước 4. Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổ Relationships (hình 4). Di chuyển các bảng sao cho hiển thị được hết chúng trên cửa sổ.
  [​IMG]
  Hình 4. Cửa sổ Relationships
  • Bước 5. Để thiết lập mối liên kết giữa 2 bảng, ta kéo thả trường làm khóa của bảng này qua trường có cùng tên của bảng kia, khi đó xuất hiện hộp thoại Edit Relationships (hình 5).
  [​IMG]
  Hình 5. Mô tả tính chất của liên kết
  • Bước 6. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy OK. Access tạo một đường nối giữa 2 bảng để thể hiện mối liên kết. Cuối cùng ta có sơ đồ liên kết như trên hình 6 dưới đây.
  [​IMG]
  Hình 6. Sơ đồ liên kết

  • Bước 7. Nháy nút để đóng cửa sổ Relationships.
   [​IMG]
  • Bước 8. Nháy Yes để lưu lại liên kết.
  Theo LTTK Education tổng hợp