Tin học 7 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Bảng tính
  • Bảng tính là một tệp tin gồm có nhiều trang tính, mỗi trang được phân biệt bởi tên nhãn
  • Mặc định một bảng tính mới mở có ba trang tính
  [​IMG]

  Hình 1. Bảng tính

  • Đổi tên nhãn: Nháy phải chuột tại tên nhãn cần đổi → chọn Rename → gõ tên mới → Gõ phím Enter
  2. Các thành phần chính trên trang tính
  [​IMG]

  Hình 2. Các thành phần chính trên trang tính

  • Cột: được đánh số theo chữ cái A, B, C,..., AA, BB,...
  • Hàng: được đánh số theo chữ số 1, 2, 3,...
  • Ô: là giao giữa hàng và cột
  • Hộp tên: Là ô nằm ở góc trái thanh công thức. Hiển thị địa chỉ ô đang được kích hoạt
  • Khối: Là một nhóm các ô được chọn liền kề tạo thành hình chữ nhật, có màu đen
   • Khối có thể là:
    • 1 ô
    • 1 hàng, 1 cột
    • 1 phần hàng, cột (nhiều ô liền kề)
   • Cách chọn khối:
    • Cách 1: Di chuyển chuột để chọn
    • Cách 2: Nháy chọn ô đầu + giữ phím Shift + nháy chọn ô cuối cần chọn
    • Cách 3: Nháy vào tên cột, tên hàng cần chọn
  • Thanh công thức: Vai trò đặc biệt của thanh công thức dùng để nhập, hiển thị dữ liệu và công thức, sửa nội dung trong ô tính
  3. Chọn các đối tượng trên trang tính
  • Chọn 1 ô: Nháy chuột vào ô cần chọn
  • Chọn 1 hàng: Nháy chuột vào nút tên hàng
  • Chọn 1 cột: Nháy chuột vào nút tên cột
  • Chọn 1 trang tính: Nháy chuột vào nút tên nhãn
  • Chọn 1 khối: Di chuyển chuột để chọn.
  • Chọn các khối rời rạc nhau:
   • Nhấn giữ phím Ctrl;
   • Đồng thời chọn lần lượt các khối.
  4. Dữ liệu trên trang tính
  [​IMG]

  Hình 3. Dữ liệu trên trang tính

  a. Dữ liệu số
  Dữ liệu số là:
  • Các số 0, 1,..., 9
  • Dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm
  • Dấu phần trăm (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.
  • Ví dụ: 120; +38; -162; 15.55; 156; 320.01
  • Ở chế độ mặc định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính
  • Thông thường:
   • Dấu phảy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu....
   • Dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân
  b. Dữ liệu kí tự
  • Là dãy các chữ cái từ A → Z, a → z
  • Các chữ số từ 0 → 9
  • Các kí hiệu: . , ? \ / ? * > < } ],…
  • Dữ liệu kí tự được ngầm định căn thẳng lề trái trong ô tính

  Bài tập minh họa
  Câu 1
  Chương trình bảng tính là gì?

  Gợi ý trả lời:

  Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dạng bảng, thực hiện các tính toán, xây dựng biểu đồ biểu diễn trực quan số liệu có trong bảng.

  Câu 2
  Công dụng của chương trình bảng tính?

  Gợi ý trả lời:

  Công dụng của chương trình bảng tính:
  • Ghi lại và trình bày thông tinh dưới dạng bảng
  • Thực hiện các tính toán các số liệu có trong bảng
  • Xây dựng các biểu đồ biểu diễn trực quan các số liệu
  Câu 3
  Hãy nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính?

  Gợi ý trả lời:
  • Chọn 1 ô: đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột
  • Chọn 1 hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng
  • Chọn 1 cột: Nháy chuột tại nút tên cột
  • Chọn 1 khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện
  Câu 4
  Trong chương trình bảng tính, mặc định dữ liệu số và dữ liệu kí tự được đặt ở vị trí nào trong ô tính?

  Gợi ý trả lời:
  • Dữ liệu số phải được căn thẳng lề phải của ô tính
  • Dữ liệu kí tự phải được căn thẳng lề trái của ô tính