Tin học 7 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Sử dụng công thức để tính toán
  Khả năng tính toán là một điểm ưu việt của chương trình bảng tính:

  [​IMG]

  Bảng 1. Kí hiệu các phép toán trong công thức

  Trong bảng tính các phép tính toán cũng được thực hiện theo trình tự nhất định:
  • Các phép toán trong dấu ngoặc đơn ( ) được thực hiện trước
  • Các phép nâng lên lũy thừa, các phép nhân, phép chia, cuối cùng là các phép cộng, trừ thực hiện sau
  • Thứ tự thực hiện lần lượt từ trái qua phải
  2. Nhập công thức
  Nhập công thức trên ô tính được hiện qua 4 bước:
  • Bước 1. Chọn ô cần nhập công thức
  • Bước 2. Gõ dấu =
  • Bước 3. Nhập công thức
  • Bước 4. Nhấn Enter
  Chú ý: Dấu = là dấu đầu tiên cần gõ khi nhập công thức vào một ô

  Ví dụ:

  [​IMG]

  Hình 1. Chọn ô cần nhập công thức

  [​IMG]

  Hình 2. Gõ dấu =

  [​IMG]

  Hình 3. Nhập công thức

  [​IMG]

  Hình 4. Nhấn Enter và kết quả được hiển thị trong ô tính

  3. Sử dụng địa chỉ trong công thức
  • Việc nhập công thức có chứa địa chỉ hoàn toàn tương tự như nhập các công thức thông thường
  • Địa chỉ của một ô: là cặp tên cột, tên hàng
  • Ta có thể tính toán với dữ liệu thông qua địa chỉ của ô, hàng, cột, khối
  • Sử dụng công thức chứa địa chỉ thì nội dung các ô liên quan sẽ tự động được cập nhật nếu nội dung các ô trong công thức bị thay đổi

  Bài tập minh họa
  Câu 1
  Em hãy chuyển từ biểu thức toán học sau thành công thức trên ô tính theo kí hiệu phép toán của bảng tính:

  a. (3-2)x6-22

  b. 15+52-3/2

  c. \(\frac{18+3}{7}+(4-2)^{2}\times5\)

  Gợi ý giải:

  a =(3-2)*6 – 2^2

  b =15 + 5^2 – 3/2

  c =(18+3)/7+(4-2)^2*5

  Câu 2
  Em hãy viết công thức tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B1

  [​IMG]

  Gợi ý giải:

  =(A1+C1)*B1