Tin học 7 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Hàm trong chương trình bảng tính
  • Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
  • Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể
  • Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn
  2. Cách sử dụng hàm
  • Chọn ô cần nhập
  • Gõ dấu =
  • Nhập hàm theo đúng cú pháp
  • Nhấn Enter
  Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, giống với công thức, dấu = là kí tự bắt buộc phải nhập đầu tiên.

  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  a. Hàm tính tổng
  • Công dụng: Hàm Sum dùng để tính tổng các giá trị
  • Cú pháp: =Sum(a, b, c,…)
  • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế
  Chú ý: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  Ví dụ 1: Tính tổng
  • = SUM(15,24,45) : Biến là các số
  • = SUM(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính
  • = SUM(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số
  • = SUM(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số
  b. Hàm tính trung bình cộng
  • Công dụng: Hàm Average dùng để tính trung bình cộng các giá trị
  • Cú pháp: =Average(a, b, c,…)
  • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế
  Chú ý 2: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  Ví dụ 2: Tính trung bình cộng
  • = Average(15,24,45) : Biến là các số
  • = Average(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính
  • = Average(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số
  • = Average(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số
  c. Hàm tìm giá trị lớn nhất
  • Công dụng: Hàm Max dùng để xác định giá trị lớn nhất
  • Cú pháp: =Max(a, b, c,…)
  • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế
  Chú ý 3: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  d. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất
  • Công dụng: Hàm Min dùng để xác định giá trị nhỏ nhất
  • Cú pháp: =Min(a, b, c,…)
  • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

  Bài tập minh họa
  Bài tập 1
  Hãy cho biết kết quả của hàm tính tổng (SUM) trên trang tính sau:

  [​IMG]

  a) =SUM (A1:A3)

  b) =SUM(A1:A3,100)

  c) =SUM(A1+A4)

  d) =SUM(A1:A2,A5)

  Gợi ý giải:

  a) 150

  b) 250

  c) 75

  Bài tập 2
  Em hãy lập bảng tính sau và sử dụng hàm để:

  [​IMG]

  a. Tính tổng chi phí mỗi Tour

  b. Tính trung bình cộng chi phí mỗi Tour

  c. Xác định chi phí cao nhất, thấp nhất trong mỗi cột

  Gợi ý giải:

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]