Tin học 7 Bài 5: Thao tác với bảng tính

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
  a. Điều chỉnh độ rộng cột
  • Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột;
  • Bước 2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.
  [​IMG]

  Hình 1. Điều chỉnh độ rộng cột

  b. Thay đổi độ cao của các hàng:
  • Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng;
  • Bước 2: Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.
  [​IMG]

  Hình 2. Thay đổi độ cao của các hàng

  Lưu ý 1: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.

  2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
  a. Chèn thêm cột và hàng
  • Thao tác chèn thêm 1 cột:
   • Bước 1: Nháy chuột chọn 1 cột;
   • Bước 2: Vào INSERT chọn COLUMNS để thêm 1 cột.
  [​IMG]

  Hình 3. Chèn thêm 1 cột

  • Thao tác chèn thêm 1 hàng:
   • Bước 1: Chọn vị trí cần chèn hàng;
   • Bước 2: Vào INSERT chọn ROWS để thêm một hàng.
  [​IMG]

  Hình 4. Chèn thêm 1 hàng

  Lưu ý 2:
  • Trong chương trình bảng tính cột luôn được chèn thêm về phía bên trái, hàng luôn được chèn phía trên;
  • Nếu chọn trước nhiều hàng hay nhiều cột thì khi thực hiện xong thao tác chèn, số cột hoặc số hàng mới sẽ đúng bằng số cột và số hàng đã chọn.
  b. Xóa cột hoặc hàng
  • Thao tác xóa 1 cột:
   • Bước 1: Nháy chuột chọn cột cần xóa
   • Bước 2: Vào EDIT chọn DELETE
  [​IMG]

  Hình 5. Xóa 1 cột

  • Thao tác xóa 1 hàng:
   • Bước 1: Nháy chuột chọn hàng cần xóa
   • Bước 2: Vào EDIT chọn DELETE
  [​IMG]

  Hình 6. Xóa 1 hàng

  Lưu ý 3: Khi xóa xong cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.

  3. Sao chép - di chuyển dữ liệu và công thức
  a. Sao chép dữ liệu và công thức
  • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn sao chép;
  • Bước 2: Nháy nút
   [​IMG]
   Copy trên thanh công cụ (Ctrl+C);
  • Bước 3: Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào;
  • Bước 4: Nháy nút
   [​IMG]
   Paste trên thanh công cụ hoặc (Ctrl+V)
  Lưu ý 4: Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.

  b. Di chuyển dữ liệu và công thức
  • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn di chuyển;
  • Bước 2: Nháy nút
   [​IMG]
   Cut trên thanh công cụ (Ctrl+X);
  • Bước 3: Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào;
  • Bước 4: Nháy nút
   [​IMG]
   Paste trên thanh công cụ hoặc (Ctrl+V)
  Lưu ý 5:Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên).