Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
  [​IMG]

  Hình 1. Các nút lệnh định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ trên thanh công cụ định dạng

  a. Thay đổi phông chữ
  Để chọn hoặc thay đổi phông chữ của dữ liệu, ta thực hiện các thao tác sau:
  • Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
  • Bước 2. Nháy mũi tên ở ô Font
  • Bước 3. Chọn phông chữ thích hợp
  [​IMG]

  Hình 2. Thay đổi phông chữ

  b. Thay đổi cỡ chữ
  Để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:
  • Bước 1. Nháy mũi tên ở ô Size chọn cỡ chữ thích hợp
  • Bước 2. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
  • Bước 3. Chọn cỡ chữ thích hợp
  [​IMG]

  Hình 3. Thay đổi cỡ chữ

  c. Thay đổi kiểu chữ
  Để thay đổi kiểu chữ trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:
  • Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
  • Bước 2. Nháy nút B để chọn chữ đậm / nút I để chọn chữ nghiên / nút U để chọn chữ gạch chân
  [​IMG]


  Hình 4. Thay đổi kiểu chữ

  2. Chọn màu chữ
  Để tô màu cho văn bản trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:
  • Bước 1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ
  • Bước 2. Nháy mũi tên nút
   [​IMG]
   Font Color
  • Bước 3. Chọn màu thích hợp
  [​IMG]

  Hình 5. Tô màu chữ

  3. Căn lề trong ô tính
  [​IMG]

  Hình 6. Các nút lệnh căn lề trong ô tính

  Để căn lề trong ô tính, ta thực hiện các thao tác sau:
  • Bước 1. Chọn các ô có nội dung cần căn lề
  • Bước 2. Nhấn nút
   [​IMG]
   căn lề trái ô,
   [​IMG]
   căn giữa ô,
   [​IMG]
   căn lề phải ô
  Ngoài ra: Để căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô, ta sử dụng nút
  [​IMG]
  Merge and Center:
  • Bước 1. Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào dữ liệu
  • Bước 2. Nhấn vào nút
   [​IMG]
   Merge and Center
  [​IMG]

  Hình 7. Sử dụng nút Merge and Center căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô

  4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân
  Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số.

  [​IMG]

  Hình 8. Các nút lệnh tăng hoặc giảm chữ số thập phân

  Để tăng hoặc giảm chữ số thập phân, ta thực hiện các thao tác sau:
  • Bước 1. Chọn ô cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân
  • Bước 2. Nháy nút Increase Decimal
   [​IMG]
   tăng hoặc nút Decrease Decimal
   [​IMG]
   giảm chữ số thập phân
  [​IMG]

  Hình 9. Giảm chữ số thập phân

  5. Tô màu nền và kẻ đường biên
  a. Tô màu nền cho ô tính
  Các bước tô màu nền cho ô tính:
  • Bước 1. Chọn các ô cần tô màu nền
  • Bước 2. Nháy mũi tên ở nút
   [​IMG]
   Fill Color
  • Bước 3. Nháy chọn màu nền thích hợp
  b. Kẻ đường biên cho ô tính
  Các bước kẻ đường biên cho ô tính:
  • Bước 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên
  • Bước 2. Nháy nút
   [​IMG]
   Border để chọn kiểu vẽ đường biên
  • Bước 3. Chọn kiểu đường biên thích hợp

  Bài tập minh họa
  Câu hỏi
  Thế nào là định dạng trang tính? Để định dạng nội dung ô tính, đầu tiên em cần làm gì?

  Gợi ý trả lời:
  • Định dạng trang tính là thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, căn lề, tô màu nền cho ô tính.
  • Để định dạng nội dung ô tính trước tiên ta cần chọn ô hoặc các ô tính muốn định dạng