Tin học 7 Bài 7: Trình bày và in trang tính

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Xem trước khi in
  Nháy nút
  [​IMG]
  Print Preview trên thanh công cụ -> Xuất hiện hộp thoại Print Preview (Xem trước khi in).

  [​IMG]

  Hình 1. Hộp thoại Print Preview

  Trong đó:
  • Next: xem trang tiếp theo;
  • Previous: xem trang trước;
  • Zoom: Phóng to, thu nhỏ;
  • Print: Mở hộp thoại in;
  • Setup...: Mở hộp thoại thiết đặt trang;
  • Margins: Hiện, ẩn các đường lưới trong chế độ Print preview;
  • Page Beak preview: Xem dưới dạng ngắt trang.
  2. Điều chỉnh ngắt trang
  • Bước 1: Chọn View/ Page Break Preview. Xuất hiện dấu ngắt trang
  • Bước 2: Đưa trỏ chuột vào dấu ngắt trang
  • Bước 3: Kéo thả đến vị trí cần thiết.
  [​IMG]

  Hình 2. Chọn View/ Page Break Preview

  [​IMG]

  Hình 3. Xuất hiện dấu ngắt trang

  [​IMG]

  Hình 4. Kéo thả đến vị trí cần thiết

  3. Thiết đặt lề và hướng trang in
  [​IMG]

  Hình 5. Lề trang in

  a. Thiết đặt lề trang in
  • Bước 1: Chọn File/ Page Setup, sẽ xuất hiện hộp thoại
  • Bước 2: Mở trang Margins. Thay đổi thông số trong các ô Top, Bottom, Left, Right
  • Bước 3: Nháy OK
  [​IMG]

  Hình 6. Thẻ Margins trong hộp thoại Page Setup

  b. Thiết đặt hướng trang in
  • Bước 1: Chọn File/ Page Setup sẽ xuất hiện hộp thoại
  • Bước 2: Mở trang Page, chọn:
   • Portrait: hướng giấy đứng
   • Landscape: hướng giấy nằm
  • Bước 3: Nháy OK
  [​IMG]

  Hình 7. Thẻ Page trong hộp thoại Page Setup

  4. In trang tính
  Sau khi thiết đặt và kiểm tra các trang in, nếu thấy:
  • Các trang đã được ngắt một cách hợp lí
  • Cách trình bày trên từng trang đã phù hợp
  Thì việc in trang tính chỉ còn là thao tác đơn giản. Ta chỉ cần nháy nút Print
  [​IMG]


  Bài tập minh họa
  Câu hỏi
  Cho biết ý nghĩa của các lệnh sau:
  • File \ Print Preview
  • File \ Page Setup
  • File\ Print
  • View \ Page Break Preview
  Gợi ý trả lời:
  • File \ Print Preview: Xem trang trước khi in
  • File \ Page Setup: Thiết đặt lề và hướng giấy
  • File\ Print: In trang tính
  • View \ Page Break Preview: Điều chỉnh ngắt trang