Tin học 7 Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  • Khởi động và kết thúc Excel
  • Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính.
  • Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
  II - NỘI DUNG
  1. Khởi động Excel
  Các bước thực hiện:

  • Bước 1. Nháy chuột vào Start;
  • Bước 2. Trỏ chuột vào Programs;
  • Bước 3. Nháy chuột chọn Microsoft Excel.
  [​IMG]

  Hình 1. Khởi động Excel

  2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel
  a. Lưu kết quả làm việc
  • Cách thực hiện: Chọn File \(\rightarrow\) Save (hoặc nháy nút lệnh Save
   [​IMG]
   ).
  • Tệp do bảng tính tạo ra và ghi lại có phần đuôi là .xls
  b. Thoát khỏi Excel
  Chọn File \(\rightarrow\) Exit (hoặc nháy nút
  [​IMG]
  trên thanh tiêu đề).


  Bài tập minh họa
  Bài tập 1. Khởi động Excel
  • Liệt kê sự giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
  • Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh.
  • Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím.
  • Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột.
  Gợi ý làm bài:

  Sự giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel:

  [​IMG]
  Trong thanh bảng chọn:

  [​IMG]

  Hình 2. Thanh bảng chọn

  Trong đó:

  • Bảng chọn Edit có các lệnh sửa chữa dữ liệu.
  • Bảng chọn View gồm các lệnh quan sát bảng tính.
  • Bảng chọn Insert bao gồm các lệnh chèn đối tượng vào bảng tính.
  • Bảng chọn Format gồm các lệnh định dạng bảng tính.
  • Bảng chọn Tool gồm các công cụ cài đặt, chỉnh sửa các thông số
  • Bảng chọn Data thao tác với dữ liệu.
  • Bảng chọn Windows làm việc với cửa sổ.
  • Bảng chọn Help gồm các lệnh trợ giúp.
  Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím:
  • Muốn kích hoạt ô tính nào thì nháy chuột vào ô tính đó.
  • Di chuyển trên trang tính:
   • Bằng chuột: sử dụng thanh cuốn ngang và thanh cuốn dọc;
   • Bằng bàn phím: sử dụng 4 phím lên, xuống, trái, phải, Enter,... để di chuyển qua lại giữa các ô.
  • Khi di chuyển từ ô này sang ô khác: Các nút tiêu đề cột và tiêu đề hàng tương ứng với ô chuyển đến có màu khác biệt.
  Bài tập 2:
  • Nhập dữ liệu vào một ô trên trang tính. Dùng phím Enter để kết thúc.
  • Nhập dữ liệu vào một ô trên trang tính. Dùng phím mũi tên để kết thúc.
  • Thoát khỏi Excel mà không lưu.
  Gợi ý làm bài:
  • Khi nhập dữ liệu và dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu cho một ô trên trang tính, ta thấy trong ô kề dưới (cùng cột và kế hàng) được kích hoạt.
  • Khi nhập dữ liệu vào các ô trên bảng tính, nhưng sử dụng một trong các phím mũi tên để kết thúc việc nhập dữ liệu, ta thấy ô được kích hoạt tiếp theo tùy vào hướng mũi tên.
   • Ví dụ: Khi ta dùng mũi tên phải để kết thúc việc nhập dữ liệu thì ô liền kề phải tiếp theo được kích hoạt.
  • Khi chọn ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete: Dữ liệu trong ô sẽ bị xóa.
  • Khi chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội dung mới: Dữ liệu mới sẽ thay thế giá trị cũ.
  • Nhận xét về hai kết quả:
   • Khi chọn ô và ấn phím Delete thì dữ liệu bị xóa và không có dữ liệu mới thay thế.
   • Khi chọn ô và nhập dữ liệu mới thì dữ liệu cũ bị xóa và dữ liệu mới được thay thế.
  • Các bước thực hiện thoát khỏi Excel mà không lưu lại kết quả nhập dữ liệu: Vào bảng chọn File, chọn Exit (nếu máy hỏi có lưu lại tệp hay không thì ta chọn No).
  Bài tập 3:
  • Khởi động lại Excel và nhập dữ liệu ở bảng dưới đây:
  [​IMG]

  Hình 3. Bảng điểm lớp 7A

  • Lưu bảng tính với tên Danh sach lop em và thoát khỏi Excel.
  Gợi ý làm bài:
  • Nhập dữ liệu cho 15 hàng với họ tên, điểm các môn;
  • Tập di chuyển con trỏ chuột trên trang tính;
  • Lưu tên tệp với tên "BAI_TH1" vào ổ đĩa D;
  • Tập chỉnh sửa tên, điểm;
  • Lưu dữ liệu vừa chỉnh sửa vào máy (nháy chọn nút lệnh Save trên thanh công cụ);
  • Thoát khỏi cửa sổ Excel (File → Exit);
  • Thoát khỏi CPU (Start → Turn off computer → Turn off).