Tin học 7 Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Tạo biểu đồ đơn giản.
  • Biết chỉnh sửa biểu đồ.
  • Thực hiện được thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
  2. Nội dung
  a. Ôn tập kiến thức
  Các bước để vẽ biểu đồ:

  • Bước 1. Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ
  • Bước 2. Nháy nút Chart Wizard
   [​IMG]
   trên thanh công cụ
  • Bước 3. Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)
  b. Thực hành
  Bài tập 1: Lập bảng tính và tạo biểu đồ
  a) Khởi động Excel, nhập dữ liệu vào trang tính như hình 113:

  [​IMG]

  Hình 113. Bảng tính Số học sinh giỏi khối 7

  b) Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu khối A4: D9.

  c) Thực hiện thao tác để có trang tính như hình 114:

  [​IMG]

  Hình 114.

  d) Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9.

  Gợi ý làm bài:

  a)
  • Khởi động bảng tính: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình nền.
  • Nhập dữ liệu vào trang tính như hình 113 ở trên.
  b) Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu khối A4: D9

  • Chọn khối ô A4:D9
  [​IMG]
  Hình 1. Chọn khối ô A4:D9
  • Nháy nút Chart Wizard
   [​IMG]
   trên thanh công cụ
  • Chọn Column để chọn biểu đồ hình cột. Sau đó, nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)
  [​IMG]

  Hình 2. Chọn biểu đồ hình cột

  [​IMG]

  Hình 3. Biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9  c) Thao tác để có trang tính như hình 114 ở trên: Nháy chuột vào một ô của cột B (Nam) → Edit → Delete (để xoá bớt cột Nam).

  d) Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9

  • Chọn khối ô A4:C9
  • Nháy nút Chart Wizard
   [​IMG]
   trên thanh công cụ
  • Chọn Column để chọn biểu đồ hình cột. Sau đó, nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)
  [​IMG]

  Hình 4. Biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9

  Bài tập 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
  a) Tạo mới biểu đồ đường gấp khúc trên A4:C9.
  b) Chọn lại biểu đồ cột đã tạo trong mục d) của bài tập 1 đổi thành biểu đồ đường gấp khúc.

  c) Đổi dạng biểu đồ đường gấp khúc đã tạo trong mục b) thành biểu đồ hình tròn.

  d) Thực hiện thao tác xoá cột như hình 117:

  [​IMG]

  Hình 117. Bảng tính Số học sinh khối 7

  e) Dựa trên khối A4:B9 đổi biểu đồ hình tròn thành biểu đồ đường gấp khúc thành biểu đồ cột.

  f) Lưu bảng tính với tên Hoc sinh gioi khoi 7

  Gợi ý làm bài:
  a)
  Cách tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9 theo các bước sau:
  • Chọn một ô miền dữ liệu A4:C9
  • Nháy nút Chart Wizard
   [​IMG]
   trên thanh công cụ => xuất hiện hộp thoại Chart Wizard đầu tiên => chọn dạng biểu đồ ghấp khúc.
  • Nháy liên tiếp nút Next trên hộp thoại và nháy nút Finish (khi nút Next bị mờ đi)
  b)

  Nháy nút
  [​IMG]
  Chart Wizard trên thanh công cụ và chọn dạng thích hợp.

  Chú ý: Ta có thể nhấp chuột phải vào biểu đồ, chọn Chart type, chọn lại dạng cần đổi.

  c)
  • Nháy chọn biểu đồ (hình 114)
  • Nháy chọn nút lệnh Chart Type trên thanh công cụ Chart → chọn lại dạng hình tròn.
  d)
  • Nháy chuột vào một ô của cột C
  • Vào Edit → Delete
  e)

  Tạo biểu đồ hình tròn trên cơ sở dữ liệu hình 117 (A4:B9) và đổi biểu đồ vừa tạo thành đường gấp khúc và sau đó đổi lại thành dạng hình cột.

  • Bước 1: Nháy chuột vào một ô trong khối dữ liệu (A4:B9).
  • Bước 2: Nháy chuột vào nút lệnh
   [​IMG]
   Chart wizard → chọn biểu đồ hình tròn.
  • Bước 3: Thêm thông tin chú thích cho biểu đồ → chọn Next → Finish.
  • Bước 4: Đổi lại biểu đồ hình tròn sang biểu đồ đường gấp khúc bằng cách: Nháy chuột vào biểu đồ → nháy chuột vào nút lệnh Chart type → chọn lại dạng biểu đồ đường gấp khúc.
  • Bước 5: Đổi lại dạng biểu đồ thành dạng cột như sau: Nháy chuột vào biểu đồ → nháy chuột vào nút lệnh Chart type → chọn lại dạng biểu đồ hình cột.
  f) Lưu bảng tính với tên Hoc sinh gioi khoi 7

  Cách lưu bảng tính: Chọn File/ Save hoặc nháy nút lệnh Save trên thanh công cụ.

  Bài tập 3: Xử lý dữ liệu và tạo biểu đồ
  Mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong Bài thực hành 6.

  [​IMG]

  Hình 5. Bảng tính Bang diem lop em

  a) Sử dụng hàm thích hợp, hãy tính điểm trung bình theo từng môn học của cả lớp vào hàng dưới cùng của danh sách dữ liệu.

  b) Tạo biểu đồ cột để minh họa điểm trung bình các môn học của cả lớp.

  Gợi ý: Để tạo được biểu đồ thích hợp, em chỉ cần các dữ liệu ở hàng trên cùng (Toán, Vật lí, Ngữ văn, Tin học) và các dữ liệu tương ứng ở hàng dưới cùng (các điểm trung bình). Muốn chương trình nhận biết chính xác dữ liệu để tạo biểu đồ, em cần chọn dữ liệu trước khi nhấn vào nút Chart Winzard. Trên trang tính này dữ liệu nằm ở hai hàng tách biệt, em có thể chọn đồng thời hai khối ô này bằng cách nhẫn dữ phím Ctrl.

  c) Hãy sao chép biểu đồ tạo được trên trang tính vào văn bản Word.

  Gợi ý làm bài:

  a) Sử dụng hàm thích hợp hãy tính điểm trung bình theo từng môn học của lớp vào hàng cuối cùng của bảng dữ liệu:
  • Bước 1: Nháy chuột vào ô C15 (Môn toán)
  • Bước 2: Gõ =Average(C3:C14) → gõ Enter
  • Bước 3: Nháy chuột vào ô C15 → đưa chuột vào nút màu đen góc dưới bên phải ô sao cho chuột có dấu cộng (+) màu đen → di chuyển chuột đến ô F15 và thả chuột để sao chép tính điểm trung bình cho các môn học còn lại.
  Kết quả tương ứng:

  [​IMG]

  Hình 6. Điểm trung bình theo từng môn học của lớp 7A

  b) Tạo biểu đồ để minh hoạ ĐTB các môn:

  • Bước 1: Chọn khối ô C2,3:F2,3 - A15:F15
  [​IMG]

  Hình 7. Chọn khối ô C2,3:F2,3 - A15:F15

  • Bước 2: Nháy nút Chart Wizard
   [​IMG]
   trên thanh công cụ. Chọn Column để chọn biểu đồ hình cột. Sau đó, nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)
  [​IMG]

  Hình 8. Biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối C2,3:F2,3 - A15:F15

  c) Sao chép biểu đồ tạo được trên trang tính vào văn bản Word

  • Bước 1: Chọn biểu đồ → nháy chọn nút lệnh
   [​IMG]
   Copy
  • Bước 2: Mở cửa sổ Word → nháy chọn vị trí cần sao chép đến → nháy chọn nút lệnh
   [​IMG]
   Save trên thanh công cụ