Tuyển tập những dạng toán nhị thức Niu-tơn hay

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV28
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài 4: Với mọi số nguyên $n>2$. Chứng minh rằng: $\sum_{k=0}^{[n/3]}(-1)^{k}C_{n}^{3k}$ chia hết cho $3$
  Với mọi số nguyên không âm $n$, ta có đẳng thức sau: $C_{n+1}^{j}=C_{n}^{j}+C_{n}^{j-1}\forall 0\le j \le n(1)$.(Bạn đọc tự chứng minh)
  Và chúng ta định nghĩa rằng: $C_{n}^{j}=0$ với $j<0$ và $j>n(2)$.
  Ta xét ba tổng sau:
  $A_n=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k}$
  $B_n=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-1}$
  $C_{n}=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-1}$.
  Trong đó $k$ được mặc định chạy từ $-\infty\rightarrow +\infty$
  (do trong các tổng $A_n,B_n,C_n$ chỉ có hữu hạn các số khác không trải dài từ $0\rightarrow [k/3]$,còn các phần tử lại đều bằng $0$).
  Và ta sẽ đi chứng minh rằng: $A_n\equiv B_n\equiv C_n\equiv 0(\text{ mod } 3)\forall n\ge 3$.
  Sử dụng đẳng thức $(1)$, ta có:
  $A_{n+1}=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n+1}^{3k}$.
  $=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k}+\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-1}$.
  $=A_n+B_n(5)$
  $+B_{n+1}=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n+1}^{3k-1}$
  $=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-1}+\sum_{k}(-1)^kC_{n}^{3k-2}(6)$
  $=B_n+C_n$.
  Và $C_{n+1}=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n+1}^{3k-2}$.
  $=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-2}+\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-3}$.
  $=\sum_{k}(-1)^{k}C_{n}^{3k-2}+\sum_{l}(-1)^{l+1}C_{n}^{3l}$
  $=\sum_{k}(-1)^{k}C_n^{3k-2}-\sum_{l}(-1)^{l}C_{n}^{3l}$.
  $=C_n-A_n$.
  Và bởi vì $A_3=1-1=0;B_3=-3,C_3=-3$, nên từ đây ta suy ra được:$A_n\equiv B_n\equiv C_n\equiv 0(\text{ mod } 3),\forall n\ge 3$.
  Và ta có điều phải chứng minh.