Vật lý 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Thí nghiệm
  a. sơ đồ mạnh điện
  [​IMG]

  Chốt dương của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A

  b. Tiến hành thí nghiệm
  • Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 1.1
  • Dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ rất nhỏ nên có thể bỏ qua, vì thế ampe kế đo được cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đang xét
  2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
  a. Dạng đồ thị
  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U=0, I=0)

  [​IMG]

  b. Kết luận
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần
  • Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây đẫn đó.

  Bài tập minh họa
  Bài 1.
  Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

  Hướng dẫn giải:
  Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng bấy nhiêu lần

  Mà ta thấy lúc chưa tăng hiệu điện thế thì hiệu điện thế gấp 3 lần cường độ dòng điện

  Sau khi tăng lên 36V thì cường độ dòng điện cũng tăng lên 3 lần vậy cường độ dòng điện là

  I= 0,5x3= 1,5 A

  vậy cường độ dòng điện là 1,5A

  Bài 2.
  Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

  Hướng dẫn giải:
  Lúc đầu ta thấy hiệu điện thế gấp 12: 1,5 = 8 lần cường độ dòng điện

  Vì Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng bấy nhiêu lần

  Sau khi tăng cường độ dòng điện lên: 2A thì hiệu điện thế là : 12x 8 =96 V