Vật lý lớp 7 - Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 72 sgk vật lí 7. Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.
  Hướng dẫn giải:
  Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng không.
  Bài C2 trang 72 sgk vật lí 7. Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Học sinh tự làm và ghi kết quả thực tế vào bảng.
  Bài C3 trang 72 sgk vật lí 7. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:
  - Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì…dòng điện chạy qua bóng đèn
  - Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng…thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng….
  Hướng dẫn giải:
  - Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn
  - Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ (lớn).

  Bài C4 trang 72 sgk vật lí 7. Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?
  Hướng dẫn giải:
  Có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế 2,5 V để nó không bị hỏng.
  Bài C5 trang 72 sgk vật lí 7. Hãy quan sát các hình 26.3 a, b để tìm hiểu sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  a) Khi có sự…giữa hai điểm A và B thì có…. Chảy từ A đến B.
  b) Khi có ….giữa hai đầu bóng đèn thì có…chạy qua bóng đèn.
  c) Máy bơm nước tạo ra sự…tương tự như…. Tạo ra…..
  Hướng dẫn giải:
  a) Khi có sự chênh lececj mức nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.
  b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
  c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.
  Bài C6 trang 74 sgk vật lí 7. Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không ( không có hiệu điện thế) ?
  A. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng;
  B. Giữa hai cực của pin còn mới;
  C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin;
  D. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.
  Hướng dẫn giải:
  Chọn C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin.
  Bài C7 trang 74 sgk vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?
  A. Giữa hai điểm A và B;
  B. Giữa hai điểm E và C;
  C. Giữa hai điểm D và E;
  D. Giữa hai điểm A và D
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Chọn A. Giữa hai điểm A và B.
  Bài C8 trang 74 sgk vật lí 7. Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Cực dương của vôn kế phải nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế phải nối với cực âm của nguồn điện và phải nối kín thì số chỉ của vôn kế khác không.
  Vôn kế trong sơ đồ C có chỉ số khác không.