Vật lý lớp 7 - Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 2/3/18
  Bài 1 trang 25 sgk vật lý 7. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:
  "Khi nào ta nhìn thấy một vật ?"
  A. Khi vật được chiếu sang;
  B. Khi vật phát ra ánh sáng;
  C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;
  D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật
  Bài giải:
  Chọn C  Bài 2 trang 25 sgk vật lý 7. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
  A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật
  B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
  C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;
  D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật
  Bài giải:
  Chọn B
  Bài 3 trang 25 sgk vật lý 7. Định luật truyền của ánh sáng:
  Trong môi trường... và...., ánh sáng truyền đi theo...
  Bài giải:
  Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
  Bài 4 trang 25 sgk vật lý 7. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:
  a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với... và đường...
  b) Góc phản xạ bằng ...
  Bài giải:
  a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
  b) Góc phản xạ bằng góc tới.
  Bài 5 trang 25 sgk vật lý 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?
  Bài giải:
  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
  Bài 6 trang 25 sgk vật lý 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?
  Bài giải:
  Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.
  Bài 7 trang 25 sgk vật lý 7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?
  Bài giải:
  Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.
  Bài 8 trang 25 sgk vật lý 7. Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.
  [​IMG]
  Bài giải:
  - Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật
  - Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật
  - Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.
  Bài 9 trang 25 sgk vật lý 7. Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.
  Bài giải:
  Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.
  Bài C1 trang 26 sgk vật lý 7. Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1
  [​IMG]
  a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.
  b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.
  c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.
  Giải
  a) S'1 là ảnh của S1 và S'2 là ảnh của S2 tạo bởi gương.
  b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương như hình dưới.
  [​IMG]
  c) Để mắt trong vùng in đậm sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng.
  Bài C2 trang 26 sgk vật lý 7. Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?
  Bài giải:
  Tính chất giống nhau: Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo.
  Tính chất khác nhau: Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh nhìn thấy trong gương phẳng lại nhỏ hơn trong gương cầu lõm.
  Bài C3 trang 26 sgk vật lý 7. Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.
  AnThanhHải
  An
  Thanh
  Hải
  Bài giải:
  AnThanhHải
  AnxX
  ThanhXx
  HảixxX
  x